Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 515/09 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zlecania i rozliczania realizacji zadań powierzonych do wykonania aktem założycielskim spółce Tramwaje Szczecińskie

Data podpisania: 2009/10/30

Data wejścia w życie: 2009/11/01


ZARZĄDZENIE NR 515/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 października 2009 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zlecania i rozliczania realizacji zadań powierzonych do wykonania aktem założycielskim spółce Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie.
 


Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48. poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr 199, poz. 1937, z 2008 r. 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i poz. 101) w związku z § 3 uchwały Nr XXVIII/715/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Komunikacyjny w Szczecinie w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie zarządzam, co następuje:
§ 1. „Wskazania finansowe do realizacji zadań”, stanowiące Załącznik Nr 8 do Zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonania aktem założycielskim spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o., będące Załącznikiem do Zarządzenia Nr 326/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania realizacji zadań powierzonych do wykonania aktem założycielskim spółce Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (zm. Zarządzenie Nr 425/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 sierpnia 2009 r.) otrzymują brzmienie jak w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie od 01 listopada 2009 r.
 


udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, wytworzono: 2009/11/23, odpowiedzialny/a: Michał Przepiera, wprowadził/a: Anna Brzozowska, dnia: 2009/11/23 14:05:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Brzozowska 2009/11/23 14:05:43 nowa pozycja