Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 134/09 w sprawie powołania zespołów spisowych w celu przeprowadzenia inwentaryzacji w 2009 r. w Urzędzie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2009/03/30

Data wejścia w życie: 2009/03/30


ZARZĄDZENIE NR 134/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 marca 2009 r.
 
 
w sprawie powołania zespołów spisowych w celu przeprowadzenia inwentaryzacji w 2009 r. w Urzędzie Miasta Szczecin
 
            Na podstawie art. 4 ust. 5 w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 września           1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124,
poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535,         Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 63 poz. 393, Nr 144 poz. 900, Nr 171 poz. 1056, Nr 214 poz. 1343) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                              o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje :
 
§ 1. Powołuję następujące zespoły spisowe celem przeprowadzenia inwentaryzacji
w 2009 r. oraz ustalam przypisane im pola spisowe i zakresy prac:
 
1)      Zespół spisowy nr 1- Środki pieniężne w kasie, papiery wartościowe (akcje, obligacje):
 
Przewodniczący:
a)        Leonarda Szczygieł -                      Kierownik Referatu w Wydziale Księgowości,
 
Członek:
b)       Beata Sobieraj          -                      Kierownik Referatu w Wydziale Księgowości,
Obecni przy spisie:
c)        Elżbieta Kowalczyk -                      Inspektor w Wydziale Księgowości                                  
                                                         osoba odpowiedzialna materialnie.
 
2)      Zespół spisowy nr 2- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych (zapasy) w magazynie Urzędu Miasta Szczecin objęte ewidencją ilościową, wartościową - zapasy wyposażenia
i środków trwałych, materiałów biurowych, materiałów poligraficznych oraz komputerów:
 
Przewodniczący:
     a) Andrzej Makowski -                       Podinspektor w Wydziale Obsługi Urzędu,
 
Członkowie:
      b) Marek Hańko         -                      Główny Specjalista w Wydziale Obsługi
                                                                 Urzędu,
 
      c) Sebastian Przyjemski -                   Podinspektor w Wydziale Obsługi Urzędu,
Obecni przy spisie:
     d) Marianna Zając -                                        Inspektor w Wydziale Obsługi Urzędu,
osoba odpowiedzialna materialnie,
      e) Joanna Kończewska -                                Inspektor w Wydziale Obsługi Urzędu,
 osoba odpowiedzialna materialnie.
3)      Zespół spisowy nr 3- Środki trwałe do których dostęp jest nie utrudniony (bez gruntów
i praw) znajdujące się na terenie strzeżonym – sprzęt komputerowy na stanie Urzędu Miasta:
 
Przewodniczący:
a) Agnieszka Zygmunt -                         Kierownik Referatu w Wydziale Informatyki,
 
Członkowie:
b) Ewa Szynkowska -                              Główny Specjalista w Wydziale Informatyki,
 
c) Bożena Musz -                                                Inspektor w Wydziale Informatyki.
 
4)      Zespół spisowy nr 4- Grunty, prawa wieczystego użytkowania i prawa spółdzielcze, do których dostęp jest znacznie utrudniony:
 
Przewodniczący:
a)        Barbara Krzeszowiak -                           Kierownik Referatu w Wydziale Gospodarki
                                                               Nieruchomościami,
Członek:
b)       Ewa Mikołajewska – Miłoszewicz-        Inspektor w Wydziale Gospodarki   
                                                                Nieruchomościami,
c)        Sylwia Filip – Karpowicz                      Inspektor w Wydziale Gospodarki 
                                                               Nieruchomościami.
 
5)      Zespół spisowy nr 5-  Środki trwałe Urzędu Miasta w użyczeniu, rzeczowe aktywa trwałe -środki trwałe, do których dostęp nie jest utrudniony (bez gruntów i praw) oraz wyposażenie znajdujące się na terenie strzeżonym w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności:
 
Przewodniczący:
a)        Henryk Małecki-                              Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania
                                                          Kryzysowego i  Ochrony Ludności,
Członkowie:
b)       Agnieszka Czajkowska -                  Inspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego
                                                           i Ochrony Ludności,
c)        Henryk Szelągiewicz-                       Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania          
                                                           Kryzysowego i Ochrony Ludności,
 
Obecni przy spisie:
d)       Jan Swalski -                                      Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania  
                                                           Kryzysowego i Ochrony Ludności, osoba  
                                                           odpowiedzialna za mienie.
 
6)      Zespół spisowy nr 6 - Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:
 
Przewodniczący:
a)        Tomasz Holona-                                  Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej
                                                             i Ochrony Środowiska,
Członkowie:
b)       Ryszard Tosiek -                                  Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki
                                                             Komunalnej i Ochrony Środowiska,
c)        Jerzy Antczak -                                     Podinspektor w Wydziale Gospodarki  
                                                               Komunalnej i Ochrony Środowiska,
Obecni przy spisie:
d)       Magdalena Felska – Kapuścińska -                    Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej
                                                                i Ochrony Środowiska, osoba odpowiedzialna za  
                                                                ewidencję środków trwałych oraz inwestycje
                                                                rozpoczęte.
 
7)      Zespół spisowy nr 7- Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe, do których dostęp nie jest utrudniony (bez gruntów i praw) oraz wyposażenie znajdujące się na terenie strzeżonym w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami:
 
Przewodniczący:
a)        Barbara Krzeszowiak -                             Kierownik Referatu w Wydziale Gospodarki
                                                                 Nieruchomościami,
Członek:
b)       Ewa Mikołajewska – Miłoszewicz - Inspektor w Wydziale Gospodarki
                                                                  Nieruchomościami,
c)        Sylwia Filip – Karpowicz                        Inspektor w Wydziale Gospodarki 
                                                                  Nieruchomościami.
 
8)      Zespół spisowy nr 8 - Środki trwałe i wyposażenie w użytkowaniu:
 
Przewodniczący:
a)        Andrzej Makowski -                                            Podinspektor w Wydziale Obsługi Urzędu,
Członkowie:
b)       Zbigniew Serdyński -                               Inspektor w Wydziale Obsługi Urzędu,
 
c)         Teresa Okoń -                                          Inspektor w Wydziale Obsługi Urzędu,
 
Obecni przy spisie:
d)        Zdzisław Baraniewicz -                          Inspektor w Wydziale Obsługi Urzędu,
                                                                               osoba materialnie odpowiedzialna.
 
9)      Zespół spisowy nr 9- Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)- prowadzone przez Wydział Inwestycji Miejskich:
Przewodniczący:
a)        Joanna Korona - Adamczyk-                 Inspektor  w Wydziale Inwestycji Miejskich,
Członek:
b)       Krystyna Arcisz -                                   Podinspektor w Wydziale Inwestycji Miejskich,
 
c)        Małgorzata Mazur -                               Podinspektor w Wydziale Inwestycji Miejskich.
 
10) Zespół spisowy nr 10 - Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)- prowadzone przez Wydział Sportu i Turystyki:
 
Przewodniczący:
a)        Jacek Ciochoń -                                      Główny Specjalista w Wydziale Sportu
                                                                i Turystyki,
 
 
 
Członkowie:
b)       Barbara Pachlewska - Mielko -              Główny Specjalista w Wydziale Sportu
                                                               i Turystyki,
c)        Łukasz Wybraniec -                              Inspektor w Wydziale Sportu i Turystyki.
 
 
11) Zespół spisowy Nr 11 – Środki trwałe do których dostęp nie jest utrudniony (bez gruntów i praw) znajdujące się na terenie strzeżonym; sprzęt Rad Osiedli na stanie Urzędu Miasta Szczecin:
 
Przewodniczący:
a)        Anna Bartczak –                                      Zastępca Dyrektora Biura Rady Miasta,
 
Członkowie:
b)       Irena Błachowiak –                                   Kierownik Referatu w Biurze Rady Miasta,
 
c)        Grażyna Tomaszewska-                            Główny Specjalista w Biurze Rady Miasta.
 
12) Zespół spisowy Nr 12 - Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)- prowadzone przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:
 
Przewodniczący:
a)        Tomasz Holona-                                          Inspektor w Wydziale Gospodarki  
                                                                     Komunalnej i Ochrony Środowiska,
Członkowie:
b)       Ryszard Tosiek -                                         Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki
                                                                    Komunalnej i Ochrony Środowiska,
c)        Jerzy Antczak -                                           Podinspektor w Wydziale Gospodarki                   
                                                                     Komunalnej i Ochrony Środowiska,
Obecni przy spisie:
d)       Magdalena Felska – Kapuścińska -                        Inspektor w Wydziale Gospodarki  
                                                                    Komunalnej i Ochrony Środowiska, osoba  
                                                                    odpowiedzialna za ewidencję środków             
                                                                    trwałych oraz inwestycje rozpoczęte.
 
13)   Zespół Spisowy Nr 13 – Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte) – prowadzone przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej:
 
Przewodniczący:
a)        Bożena Włoszek -                                     Główny Specjalista w Wydziale Zdrowia
                                                                   i Polityki Społecznej,
Członek:
b)       Bogusław Strzelczak -                              Główny Specjalista w Wydziale Zdrowia
                                                                  i Polityki Społecznej,
c)        Adam Ciemniak -                                      Inspektor w Wydziale Zdrowia i Polityki  
                                                                  Społecznej.
 
14) Zespół Spisowy Nr 14 - Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)- prowadzone przez Wydział Informatyki:
 
Przewodniczący:
a)        Agnieszka Zygmunt -                                Kierownik Referatu w Wydziale Informatyki,
 
Członkowie:
b)       Ewa Szynkowska -                                    Główny Specjalista w Wydziale Informatyki,
 
c)        Bożena Musz -                                           Inspektor w Wydziale Informatyki.
 
15)  Zespół Spisowy Nr 15 - Rzeczowe składniki aktywów obrotowych (zapasy) w magazynie sprzętu sportowo- turystycznego Urzędu Miasta Szczecin:
 
Przewodniczący:
a)        Bożena Handzel -                                      Inspektor w Wydziale Obsługi Urzędu,
 
Członkowie:
b)       Marek Hańko -                                            Główny Specjalista w Wydziale Obsługi
                                                                    Urzędu,
 
c)        Sławomir Więcek -                                      Inspektor w Wydziale Obsługi Urzędu,
 
Obecni przy spisie:
d)       Zbigniew Serdyński -                                 Inspektor w Wydziale Obsługi Urzędu, osoba
           materialnie odpowiedzialna.
 
16) Zespół Spisowy Nr 16 - Rzeczowe składniki aktywów obrotowych (zapasy) w magazynie sprzętu dekoracji miasta:
 
Przewodniczący:
a)        Andrzej Makowski -                                              Podinspektor w Wydziale Obsługi Urzędu,
 
Członkowie:
b)       Marek Hańko -                                           Główny Specjalista w Wydziale Obsługi  
                                                                   Urzędu,
 
c)        Sławomir Więcek -                                    Inspektor w Wydziale Obsługi Urzędu,
 
Obecni przy spisie:
d)        Zbigniew Serdyński -                               Inspektor w Wydziale Obsługi Urzędu, osoba
          materialnie odpowiedzialna.
17) Zespół Spisowy Nr 17 – Środki trwałe (bez gruntów i praw) obiekty inżynierii lądowej
i wodnej:
Przewodniczący:
a)        Tomasz Holona-                                        Inspektor w Wydziale Gospodarki
                                                                   Komunalnej  i Ochrony Środowiska,
Członkowie:
b)       Ryszard Tosiek -                                       Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki
                                                                  Komunalnej i Ochrony Środowiska,
c)        Jerzy Antczak -                                         Podinspektor w Wydziale Gospodarki
                                                                         Komunalnej  i Ochrony Środowiska,
Obecni przy spisie:
d)       Magdalena Felska – Kapuścińska -       Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej
                                                                  i Ochrony Środowiska, osoba odpowiedzialna                     
                                                                 za ewidencję środków trwałych oraz inwestycje
                                                                 rozpoczęte.
 
 
 
§ 2. Zobowiązuje się przewodniczących zespołów do:
1)      Przeprowadzenia spisu z natury rzeczowych pieniężnych składników majątku Urzędu Miasta Szczecin, a także dokonania weryfikacji, tj. porównania danych w księgach rachunkowych
z odpowiednimi dokumentami źródłowymi;
2)      Terminowego (do 3 dni po zakończeniu) przekazania Przewodniczącemu Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej arkuszy spisowych oraz informacji i sprawozdania o wszelkich stwierdzonych w czasie spisu nieprawidłowościach w zakresie ewidencji i gospodarki składnikami majątku, zabezpieczenia ich przez zniszczeniem lub zaginięciem;
3)      Rozliczenia się z pobranych arkuszy spisowych.
 
§ 3. Inwentaryzację przeprowadzić należy zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 75/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie planu inwentaryzacji w 2009 r. w Urzędzie Miasta Szczecin.
 
§ 4. Zastępca Skarbnika Miasta odpowiada za przeprowadzenie inwentaryzacji w zakresie ujętym w § 13 Załącznika Nr 5 do Zarządzenia Nr 593/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia              31 grudnia 2008 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości, a mianowicie Zastępca Skarbnika Miasta oraz służby księgowe zobowiązane są do uzgodnienia i weryfikacji sald oraz współdziałania we właściwym przygotowaniu organizacyjnym spisów z natury. Ponadto zobowiązane są do prawidłowego, kompletnego, terminowego i rytmicznego rozliczenia wyników inwentaryzacji oraz dopilnowania złożenia wyjaśnienia różnic inwentaryzacyjnych przed zamknięciem ksiąg rachunkowych.
 
§ 5. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie inwentaryzacji czynię Przewodniczącego Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Szczecin.
 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.udostępnił: Biuro Geodety Miasta, wytworzono: 2009/05/07, odpowiedzialny/a: Wojciech Wnuk, wprowadził/a: Wojciech Wnuk, dnia: 2009/05/07 14:52:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wojciech Wnuk 2009/05/07 14:52:19 nowa pozycja