Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 212/09 w sprawie dnia wolnego od pracy

Data podpisania: 2009/05/14

Data wejścia w życie: 2009/05/14


ZARZĄDZENIE NR 212/09
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 14 maja 2009 r.

w sprawie dnia wolnego od pracy

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405,  Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732, Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i poz. 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587, Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288, Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 237, poz. 1654, Nr 223, poz. 1460, z 2009 r. Nr 6, poz. 33)


zarządzam co następuje:§ 1. Ustalam dzień 12 czerwca 2009 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Szczecin.

§ 2. Dzień wolny o którym mowa w § 1 zarządzenia, ustalono w zamian za dzień
15 sierpnia 2009 r.

§ 3. Ustalony w § 1 zarządzenia dzień wolny stanowi obniżenie wymiaru czasu pracy
o 8 godzin (jeden dzień pracy) w okresie rozliczeniowym, w którym święto będące dniem wolnym od pracy wystąpiło w innym dniu tygodnia niż niedziela.

§ 4. Zobowiązuję Dyrektorów Wydziałów (Kierowników Biur) oraz Kierownika Filii Urzędu do poinformowania pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych o ustaleniach zarządzenia.

§ 5. Zobowiązuję Dyrektora Biura Promocji i Informacji do poinformowania mieszkańców Szczecina o ustaleniach wynikających z zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2009/05/14, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Beata Szychowska, dnia: 2009/05/21 14:33:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Szychowska 2009/05/21 14:33:32 modyfikacja wartości
Beata Szychowska 2009/05/21 14:32:51 nowa pozycja