Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 599/09 w sprawie ustalenia listy niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, szkół i placówek, którym obligatoryjnie przysługuje dotacja w 2010 roku

Data podpisania: 2009/12/21

Data wejścia w życie: 2009/12/21


ZARZĄDZENIE Nr 599/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 21 grudnia 2009 r.


w sprawie ustalenia listy niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, szkół
i placówek, którym obligatoryjnie przysługuje dotacja w 2010 roku


Na podstawie art. 90 ust. od 1 do 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z pózn. zm.) oraz § 3 ust. 6 Załącznika Nr 1 do
Uchwały Nr XXIV/476/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek
oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Szczecina (zm. uchwała Nr XLII/783/05
Rady Miasta Szczecin z dnia 18 lipca 2005 r.) zarządzam co nastepuje:


§ 1. Ustalam listę dotowanych niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych,
szkół i placówek, jak w załacznikach nr od 1 do 8 niniejszego zarządzenia.


§ 2. 1. Ustalam liste jednostek ubiegających się o wpis do ewidencji działalności oświatowej
i nadanie uprawnień szkoły publicznej, dla których organy prowadzące szkołę lub
placówkę złożyły wniosek o udzielenie dotacji na 2010 r., jak w załączniku nr 9
niniejszego zarzadzenia.


2. Przyznanie dotacji jednostkom, o których mowa w ust. 1 nastąpi pod warunkiem
uzyskania wpisu do ewidencji działalności oświatowej, w przypadku szkół – od dnia
uzyskania uprawnien szkoły publicznej.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oswiaty.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Uzasadnienie


Zgodnie z zapisem § 8 ust. 1 Załącznika nr 1 do uchwały Nr XXIV/476/04 Rady
Miasta Szczecina z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na
terenie Miasta Szczecina (zm. uchwała Nr XLII/783/05 Rady Miasta Szczecin z dnia
18 lipca 2005 r.) istnieje konieczność ustalenia przez Prezydenta Miasta listy dotowanych
niepublicznych przedszkoli, szkół z uprawnieniami szkół publicznych i placówek na
2010 rok.
Lista zawiera wykaz niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, szkół
i placówek, którym na podstawie zapisu § 3 ust.1 wskazanego powyżej załącznika do
uchwały przysługuje dotacja oraz wykaz jednostek starających się o wpis do ewidencji
działalności oświatowej i nadanie uprawnień szkoły publicznej, dla których na podstawie
zapisu § 2 ust. 1 załącznika do uchwały organy prowadzące szkołę lub placówkę złożyły
wniosek o udzielenie dotacji na 2010 r. i którym dotacja udzielona zostanie pod warunkiem
uzyskania wpisu do ewidencji działalności oświatowej, dla szkół - od dnia uzyskania
uprawnień szkoły publicznej.
Spełnienie przez powyższe jednostki warunków określonych w przedmiotowej
uchwale oraz udzielenie im dotacji wynika z zapisu art. 90 ust. od 1 do 3a ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oswiaty.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2009/12/31, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Jolanta Cętka-Sobotkiewicz, dnia: 2009/12/31 08:52:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jolanta Cętka-Sobotkiewicz 2009/12/31 08:52:34 modyfikacja wartości
Jolanta Cętka-Sobotkiewicz 2009/12/31 08:50:52 nowa pozycja