Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 138/09 w sprawie powołania Sądu Konkursowego - zagospodarowanie fragmentu "Złotego Szlaku" wraz z Centrum Dialogu "Przełomy"

Data podpisania: 2009/04/02

Data wejścia w życie: 2009/04/02


ZARZĄDZENIE NR 138/09

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 2 kwietnia 2009 r.

 

w sprawie powołania Sądu Konkursowego do przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej zagospodarowania obszaru w obrębie reprezentacyjnego traktu komunikacyjnego "Złotego Szlaku" wraz z obiektem komunikacji historycznej – Centrum Dialogu „Przełomy" Muzeum Narodowego w Szczecinie.

 

Na podstawie art. 112 ust. 2 w związku z art. 113 ust. 1 i 4 oraz art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 (zm. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505; zm. z 2009 r. Nr 19 poz. 101) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Powołuję Sąd Konkursowy do przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej zagospodarowania obszaru w obrębie reprezentacyjnego traktu komunikacyjnego "Złotego Szlaku" wraz z obiektem komunikacji historycznej – Centrum Dialogu „Przełomy" Muzeum Narodowego w Szczecinie, w składzie:

 

Przewodniczący:

1) prof. arch. Konrad Kucza-Kuczyński – SARP Warszawa

Członkowie:

2) arch. Jerzy Gurawski – SARP Poznań

3) arch. Stefan Scholz – Berlin

4) arch. Ewa Nosek – Architekt Miasta, Wydział Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Szczecin

5) Paweł Bartnik – Radny, Przewodniczący Komisji ds. Edukacji i Kultury

6) Lech Karwowski – Dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie

Sędzia Referent:

7) mgr inż. arch. Jacek Lenart – SARP Szczecin

Sekretarz organizacyjny:

8) mgr inż. arch. Florian Grzybowski – SARP Szczecin

Zastępcy sędziów (biorą udział w pracach sądu w przypadku odwołania członka sądu):

9) arch. Michał Bay – SARP Szczecin

10) arch. Andrzej Popiel – SARP Szczecin

 

§ 2. Zadaniem Sądu, o którym mowa w § 1, jest:

1) zatwierdzenie warunków oraz Regulaminu Konkursu i przedstawienie ich do akceptacji Prezydenta Miasta

2) przygotowanie i przeprowadzenie procedury konkursowej konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej zagospodarowania obszaru w obrębie reprezentacyjnego traktu komunikacyjnego "Złotego Szlaku" wraz z obiektem komunikacji historycznej Centrum Dialogu „Przełomy" Muzeum Narodowego w Szczecinie.

3) ocena spełniania przez uczestników konkursu wymagań określonych w regulaminie konkursu, oceny prac konkursowych oraz wyboru najlepszych prac konkursowych

4) sporządzenie informacji o pracach konkursowych, przygotowanie uzasadnienia rozstrzygnięcia konkursu, a także w zakresie określonym u ustawie Prawo zamówień publicznych, wystąpienie z wnioskiem o unieważnienie konkursu.

5) przedstawienie wyników konkursu Prezydentowi Miasta w celu ich zatwierdzenia.

 

§ 3. 1. Pracami Sądu Konkursowego, o którym mowa w § 1, kieruje, oraz zwołuje jego posiedzenia Przewodniczący Sądu Konkursowego;

2. Sąd Konkursowy podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 5 członków powołanego składu, w tym Przewodniczącego.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Rozwoju Miasta, wytworzono: 2009/04/02, odpowiedzialny/a: Magdalena Dąbrowska-Szcześniewska, wprowadził/a: Anna Bednarz, dnia: 2009/04/06 11:09:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Bednarz 2009/04/06 11:09:56 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2009/04/06 11:00:16 nowa pozycja