Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 161/09 w sprawie organizacji dowozu uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

Data podpisania: 2009/04/22

Data wejścia w życie: 2009/04/22


ZARZĄDZENIE NR 161/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 22 kwietnia 2009 r.

w sprawie organizacji dowozu uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7. września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33) zarządzam, co następuje:


§ 1. Bezpłatny dowóz uczniów niewidomych i słabo widzących, skierowanych przez Prezydenta Miasta Szczecin do kształcenia specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach organizuje dyrektor publicznej szkoły lub placówki – organizator dowozu.

§ 2. Regulamin dowozu, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia w powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik
do Zarządzenia Nr 161/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 22 kwietnia 2009 r.REGULAMIN DOWOZU UCZNIÓW DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH
1) Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a) Ośrodku, należy przez to rozumieć Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych mieszczący się pod adresem: 62-005 Owińska, Plac Przemysława 9;
b) uczniach, należy przez to rozumieć uczniów niewidomych i słabo widzących, skierowanych przez Prezydenta Miasta Szczecin do kształcenia specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach;
c) dyrektorze, należy przez to rozumieć wyznaczonego przez Dyrektora Wydziału Oświaty dyrektora szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin, który w imieniu gminy jest organizatorem dowozu;
d) dowozie, należy przez to rozumieć przejazd na trasie pomiędzy miejscem zamieszkania ucznia a Ośrodkiem;
e) opiekunie przewozu uczniów – należy przez to rozumieć osobę, która gwarantuje sprawowanie opieki podczas przewozu uczniów do Ośrodka.
2) Uczniowie są dowożeni na trasie pomiędzy miejscem zamieszkania, a Ośrodkiem w czasie trwania roku szkolnego - zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
3) Przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego dyrektor ustala w uzgodnieniu z Gminą Miasto Szczecin, na podstawie wniosków rodziców lub opiekunów prawnych uczniów, harmonogram dowozów w danym roku szkolnym obejmujący:
a) trasę przejazdu wraz z ewentualnymi przystankami,
b) rodzaj pojazdu dostosowany do potrzeb uczniów,
c) daty dowozu uczniów,
d) godziny przyjazdów i odjazdów.
W przypadku wystąpienia zmian w trakcie roku szkolnego harmonogram podlega bieżącej aktualizacji.
4) Opiekę w czasie dowozu organizuje się zgodnie z przepisami odrębnego zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie organizacji opieki w czasie przewozu uczniów do szkół oraz dzieci sześcioletnich do publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
5) Uczniów doprowadza na przystanek pojazdu i odbiera z przystanku po przywozie rodzic lub opiekun prawny, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ucznia w tym czasie. Powiadomienia o odpowiedzialności rodziców lub opiekunów prawnych dokonuje dyrektor. W przypadku braku opiekuna dziecko przywożone jest do organizatora dowozu, skąd po interwencji odbierają go rodzice lub opiekunowie prawni.
6) Sposób bezpiecznego dojścia ucznia z pojazdu do Ośrodka przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i z budynku szkoły do pojazdu po zakończeniu zajęć ustala dyrektor organizujący dowóz w porozumieniu z dyrektorem Ośrodka.
7) Dyrektor zobowiązuje rodziców lub opiekunów prawnych do niezwłocznego, najpóźniej w dniu poprzedzającym planowany dowóz, informowania go o istotnych zmianach mających znaczenie dla organizacji dowozu, np. absencja dziecka, zmiana planu lekcji, zmiana adresu zamieszkania, rezygnacja z nauki w Ośrodku.
8) Zatrudniony przez dyrektora kierowca odpowiedzialny jest za bezpieczny przewóz uczniów, sprawność techniczną pojazdu, jego eksploatację, za punktualne przyjazdy i odjazdy. W przypadku awarii pojazdu kierowca niezwłocznie informuje o tym fakcie dyrektora.
9) Niniejszy regulamin przedstawiany jest przez dyrektora rodzicom dowożonych uczniów najpóźniej w dniu poprzedzającym pierwszy przewóz do Ośrodka w danym roku szkolnym celem zapoznania się i przestrzegania regulaminu.
10) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje związane z dowozem uczniów do Ośrodka podejmują:
a) opiekun przewozu uczniów w porozumieniu z dyrektorem - podczas trwania dowozu.
b) dyrektor w porozumieniu z Gminą Miasto Szczecin - w innym czasie.


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2009/04/23, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Paulina Grzyl-Wegner, dnia: 2009/04/23 14:40:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paulina Grzyl-Wegner 2009/04/23 14:40:25 nowa pozycja