Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 414/09 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu dokumentów objetych w Urzędzie Miasta Szczecin klauzulami "zastrzeżone" i "poufne" oraz szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych ...

Data podpisania: 2009/08/21

Data wejścia w życie: 2009/08/21


                                                         ZARZĄDZENIE NR 414 /09
                                                       Prezydenta Miasta Szczecin
                                                                                     z dnia 21 sierpnia 2009 r.
 
zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu dokumentów objętych w Urzędzie Miasta Szczecin klauzulami „zastrzeżone” i „poufne” oraz szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, poz. 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592, Nr 220, poz. 1600, z 2008r. Nr 171, poz. 1056) oraz art. 33    ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591         z 2001 r., z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,    Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1.W Zarządzeniu Nr 334/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie wykazu dokumentów objętych w Urzędzie Miasta Szczecin klauzulami „zastrzeżone” i „poufne” oraz szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wprowadza się następujące zmiany:
1) w Załączniku Nr 1 – Wykaz dokumentów objętych klauzulą „zastrzeżone” dodaje się   pkt 26 w brzmieniu:
„26) Ankiety bezpieczeństwa osobowego stosowane do postępowań sprawdzających zwykłych do klauzuli „zastrzeżone” (po wypełnieniu)”,
2) w Załączniku Nr 2 – Wykaz dokumentów objętych klauzulą „poufne” pkt 23 otrzymuje
    brzmienie:
„23) Ankiety bezpieczeństwa osobowego stosowane do postępowań sprawdzających poszerzonych oraz zwykłych do klauzuli „poufne” (po wypełnieniu).
 
      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

udostępnił: Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych, wytworzono: 2009/08/24, odpowiedzialny/a: Urszula Sygit, wprowadził/a: Urszula Sygit, dnia: 2009/08/24 11:08:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Urszula Sygit 2009/08/24 11:08:32 nowa pozycja