Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 327/09 zmieniające zarządzenie w sprawie honorowego tytułu "Ambasador Szczecina"

Data podpisania: 2009/07/01

Data wejścia w życie: 2009/07/01


ZARZĄDZENIE NR 327/09
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 1 lipca 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXX/598/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Wojew. Zachodniopomorskiego z 2005 r. Nr 10, poz. 178, zm. Uchwała Nr XXIV/623/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2008 r. (Dz. Urz. Wojew. Zachodniopomorskiego Nr 78,poz. 1721) zarządzam, co następuje:


       

§ 1. W Regulaminie nadawania honorowego tytuł „Ambasador Szczecina” stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 191/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” wprowadza się następujące zmiany:

 

1)      w § 4 ust. 2 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) Dyrektor Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków”. 

 

2) Termin,  którym mowa w § 6 Regulaminu nadawania honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” w roku 2009 zostaje przedłużony do dnia 15 lipca.

      § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Prezydenta Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2009 r.


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2009/07/15, odpowiedzialny/a: Daniel Wacinkiewicz, wprowadził/a: Sylwia Liwska, dnia: 2009/07/15 12:19:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Liwska 2009/07/15 12:19:35 nowa pozycja