Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 627/09 w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych, przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na 2010 r.

Data podpisania: 2009/12/31

Data wejścia w życie: 2009/12/31


ZARZĄDZENIE NR    627/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 31 grudnia 2009 r.
 
w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych, przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na 2010 r.
 
        Na podstawie art. 90 ust. 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d  ust. 3, 3a, 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658  z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz.1705), art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241), art.32 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753), § 8 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/476/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecina, zmienionej Uchwałą nr XLII/783/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 lipca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecina, Uchwały Nr XLII/1076/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2010 rok, zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalam miesięczną kwotę dotacji z budżetu Miasta na:
 
1)  jednego ucznia w niepublicznych szkołach dla dorosłych:
a)   liceach ogólnokształcących                                                                                          - 98,41 zł
b)   szkołach zawodowych                                                                                                 - 148,95 zł
 
2) jedno pełnosprawne dziecko w niepublicznych punktach przedszkolnych        - 177,06 zł
3)  jedno pełnosprawne dziecko w niepublicznych przedszkolach                          - 331,99 zł
4)  jednego wychowanka w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii                    - 3 118,49 zł
5)  jednego ucznia korzystającego z bursy szkolnej                                                    - 492,53 zł
6)  jednego uczestnika w Ośrodku Pracy Pozaszkolnej “Serduszka” i w Placówce Oświatowo-Wychowawczej „Dom Harcerza”                                                                                                                              - 26,00  zł
7)  jednego ucznia w Ośrodku Terapii Dysleksji, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej “Akademos” oraz Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Tęcza”:                                                      - 16,00 zł
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do dotacji należnych od 1 stycznia 2010 r.

 

Prezydent Miasta Szczecin

Piotr Krzystek


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2010/01/26, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Dominik Molawa, dnia: 2010/01/26 11:32:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dominik Molawa 2010/01/26 11:32:03 nowa pozycja