Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 32/09 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.

Data podpisania: 2009/03/02

Data wejścia w życie: 2009/03/02


Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172,poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458), zarządzam co następuje:
 
 
 
§ 1. Nieodpłatnie przekazuję na rzecz Centrum Kształcenia Sportowego z siedzibą przy ul. Rydla 49 w Szczecinie składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, opisane w załączniku do niniejszego zarządzenia, będące w użytkowaniu Rady Osiedla Słoneczne.
 
§ 2. Przekazanie wyposażenia, o którym mowa w § 1 nastąpi w oparciu o protokół zdawczo – odbiorczy.
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Biura Rady Miasta.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

udostępnił: BRM RSO, wytworzono: 2009/03/02, odpowiedzialny/a: Marta Wikieł, wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2009/03/02 12:25:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2009/03/02 12:25:04 nowa pozycja