Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 568/09 w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2009 r.

Data podpisania: 2009/12/07

Data wejścia w życie: 2009/12/07


ZARZĄDZENIE NR 568/09

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 7 grudnia 2009 r.w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2009 r.

Na podstawie art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104; z 2005 roku Nr 169 poz.1420; z 2006 roku Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 170 poz.1217, 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz.1832; z 2007 roku Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz.984; z 2008 r. Dz.U.Nr 180, poz.1112, Nr 209 poz.1317, Nr 216 poz.1370, Nr 227 poz.1505; z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz.504, Nr 72 poz.619, Nr 79 poz.666) zarządzam, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się dochody i wydatki na zadania własne o kwotę                                                                                     278 454,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1,3.

§ 2. Zmniejsza się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej z mocy ustaw o kwotę                                                                                                      102 187,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1,3.

§ 3. Zwiększa się dochody i wydatki na realizację zadań w drodze porozumień

z organami administracji rządowej o kwotę                                                                                                                                370 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1,3.

§ 4. Wprowadza się zmiany do układu wykonawczego zgodnie z załącznikami Nr 2,4.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów
wymienionych w załączniku Nr 2,4.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                  Prezydent Miasta

                                                                                                                                     Piotr Krzystek
 


udostępnił: Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych, wytworzono: 2009/12/07, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Monika Tomaszewska, dnia: 2009/12/14 14:48:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Tomaszewska 2009/12/14 14:48:40 modyfikacja wartości
Monika Tomaszewska 2009/12/14 14:45:50 nowa pozycja