Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 367/09 w sprawie powołania Komisji Weryfikacyjnej wyłaniającej Partnera do wspólnej realizacji projektów EFS

Data podpisania: 2009/07/29

Data wejścia w życie: 2009/07/29


ZARZĄDZENIE NR 367/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 29 lipca 2009 r.

w sprawie powołania Komisji Weryfikacyjnej wyłaniającej Partnera do wspólnej realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”


               Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 195/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 maja 2009 r. w związku art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712), zarządzam, co następuje :

              § 1. Powołuję Komisje Weryfikacyjne, których zadaniem jest weryfikacja ofert oraz wyłonienie Partnerów do wspólnej realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” zgodnie z załącznikami do niniejszego Zarządzenia:

1) Załącznik nr 1 - Komisja Weryfikacyjna do projektu pt. „Nowoczesna baza dydaktyczna warunkiem wysokiej jakości kształcenia zawodowego”
2) Załącznik nr 2 - Komisja Weryfikacyjna do projektu pt. „Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na europejskim rynku pracy”
3) Załącznik nr 3 - Komisja Weryfikacyjna do projektu pt. „Dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów do potrzeb rynku w zawodach gastronomicznych”
4) Załącznik nr 4 - Komisja Weryfikacyjna do projektu pt. „Ramy kwalifikacji
i umiejętności absolwenta szkoły zawodowej zbieżne z potrzebami regionalnego rynku pracy w wybranych zawodach budowlanych”
5) Załącznik nr 5 - Komisja Weryfikacyjna do projektu pt. „Wspieranie edukacji zawodowej”

            § 2. Zadaniem Komisji Weryfikacyjnych jest:
1) weryfikacja dostarczonych do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin ofert złożonych w otwartych naborach partnerów,
2) wyłonienie Partnerów do projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” w odpowiedzi
na ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkurs otwarty nr 1/9.2/09,
3) sporządzenie dokumentacji związanej z weryfikacją i wyłonieniem ofert.

      § 3. Komisje, o których mowa w § 1 Zarządzenia mogą działać w składzie czteroosobowym:

1) Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej,
2) Dyrektor placówki oświatowej,
3) Dwóch członków Komisji Weryfikacyjnej z Wydziału Oświaty.

         § 4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta właściwemu ds. oświaty.

         § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
                                                                                                                                                                                PREZYDENT MIASTA

                                                                                                                                                                                       Piotr Krzystek

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 367/09

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 29 lipca 2009 roku

Komisja Weryfikacyjna do projektu pt. „Nowoczesna baza dydaktyczna warunkiem wysokiej jakości kształcenia zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” w składzie:Przewodniczący:

1) Lidia Rogaś Dyrektor Wydziału Oświaty,

Członkowie:

2) Marta Rup Kierownik w Referacie Programów Operacyjnych EFS
w Wydziale Oświaty,
3) Marek Ciszewski Główny Specjalista w Referacie Programów Operacyjnych EFS
w Wydziale Oświaty,
4) Damian Marchewka Podinspektor w Referacie Programów Operacyjnych EFS
w Wydziale Oświaty,
5) Alicja Pabian Inspektor w Referacie Programów Operacyjnych EFS
w Wydziale Oświaty,
6) Bogusław Nowak Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Szczecinie.


Załącznik nr 2
do Zarządzenia 367/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 29 lipca 2009 roku


Komisja Weryfikacyjna do projektu pt. „Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na europejskim rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” w składzie:Przewodniczący:

1) Lidia Rogaś Dyrektor Wydziału Oświaty,

Członkowie:

2) Marta Rup Kierownik w Referacie Programów Operacyjnych EFS
w Wydziale Oświaty,
3) Marek Ciszewski Główny Specjalista w Referacie Programów Operacyjnych EFS
w Wydziale Oświaty y,
4) Damian Marchewka Podinspektor w Referacie Programów Operacyjnych EFS
w Wydziale Oświaty,
5) Alicja Pabian Inspektor w Referacie Programów Operacyjnych EFS
w Wydziale Oświaty,
6) Andrzej Sacharski Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Szczecinie.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia  Nr 367/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 29 lipca


Komisja Weryfikacyjna do projektu pt. „Dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów do potrzeb rynku w zawodach gastronomicznych” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” w składzie:Przewodniczący:

1) Lidia Rogaś Dyrektor Wydziału Oświaty,

Członkowie:

2) Marta Rup Kierownik w Referacie Programów Operacyjnych EFS
w Wydziale Oświaty,
3) Marek Ciszewski Główny Specjalista w Referacie Programów Operacyjnych EFS
w Wydziale Oświaty,
4) Damian Marchewka Podinspektor w Referacie Programów Operacyjnych EFS
w Wydziale Oświaty,
5) Alicja Pabian Inspektor w Referacie Programów Operacyjnych EFS
w Wydziale Oświaty,
6) Janina Krajewska Dyrektor Zespołu Szkół nr 6 w Szczecinie.
Załącznik nr 4
do Zarządzenia 367/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 29 lipca 2009 roku

Komisja Weryfikacyjna do projektu pt. „Ramy kwalifikacji i umiejętności absolwenta szkoły zawodowej zbieżne z potrzebami regionalnego rynku pracy w wybranych zawodach budowlanych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” w składzie:Przewodniczący:

1) Lidia Rogaś Dyrektor Wydziału Oświaty,

Członkowie:

2) Marta Rup Kierownik w Referacie Programów Operacyjnych EFS
w Wydziale Oświaty,
3) Marek Ciszewski Główny Specjalista w Referacie Programów Operacyjnych EFS
w Wydziale Oświaty,
4) Damian Marchewka Podinspektor w Referacie Programów Operacyjnych EFS
w Wydziale Oświaty,
5) Alicja Pabian Inspektor w Referacie Programów Operacyjnych EFS
w Wydziale Oświaty,
6) Renata Kowal – Marcinkowska Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Szczecinie.
Załącznik nr 5
do Zarządzenia 367/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 29 lipca 2009 roku


Komisja Weryfikacyjna do projektu pt. „Wspieranie edukacji zawodowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” w składzie:Przewodniczący:

1) Lidia Rogaś Dyrektor Wydziału Oświaty,

Członkowie:

2) Marta Rup Kierownik w Referacie Programów Operacyjnych EFS
w Wydziale Oświaty,
3) Marek Ciszewski Główny Specjalista w Referacie Programów Operacyjnych EFS
w Wydziale Oświaty,
4) Damian Marchewka Podinspektor w Referacie Programów Operacyjnych EFS
w Wydziale Oświaty,
5) Alicja Pabian Inspektor w Referacie Programów Operacyjnych EFS
w Wydziale Oświaty,
6) Beata Miętus Dyrektor Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych
w Szczecinie.


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2009/10/05, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Beata Trzos, dnia: 2009/10/05 12:18:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Trzos 2009/10/05 12:18:50 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2009/10/05 12:16:33 nowa pozycja