Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 496/09 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kapituły Konkursowej honorowego tytułu „Mecenas Osób Niepełnosprawnych”.

Data podpisania: 2009/10/20

Data wejścia w życie: 2009/10/20


Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420) oraz § 4 Regulaminu nadawania honorowego tytułu „Mecenas Osób Niepełnosprawnych” stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 272/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie ustanowienia honorowego tytułu „Mecenas Osób Niepełnosprawnych”(zm. Zarządzenie Nr 434/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 września 2009r.), zarządzam, co następuje :


§ 1. W Zarządzeniu Nr 381/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie powołania Kapituły Konkursowej honorowego tytułu „Mecenas Osób Niepełnosprawnych”
§ 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powołuje się Kapitułę Konkursową honorowego tytułu „Mecenas Osób Niepełnosprawnych”, w składzie:
Przewodnicząca Kapituły:
1) Elżbieta Masojć – Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin,
Członkowie Kapituły:
2) Teresa Kalina – Radna Miasta Szczecin, członek Komisji ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej,
3) Anna Rąbel – przedstawiciel Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Zachodniopomorski,
4) Marcin Janda – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
5) Andrzej Grzeszczyk – Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
6) Beata Andruszkiewicz – Kierownik Zespołu ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


udostępnił: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, wytworzono: 2009/12/29, odpowiedzialny/a: Beata Andruszkiewicz, wprowadził/a: Beata Andruszkiewicz, dnia: 2009/12/29 14:14:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Andruszkiewicz 2009/12/29 14:14:27 nowa pozycja