Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 95/09 w sprawie powołania Komisji do nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości

Data podpisania: 2009/03/10

Data wejścia w życie: 2009/03/10


ZARZĄDZENIE NR 95/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 10 marca 2009 r.


w sprawie powołania Komisji do nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości


Na podstawie §9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 329/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007 r, Zarządzenie Nr 562/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2007 r. Zrządzenie Nr 622/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 grudnia 2007 r., Zarządzenie Nr 81/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 lutego 2008 r., Zarządzenie Nr 531/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 grudnia 2008 r.) w związku z art. 1 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XLI521/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Prezydenta Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zarządzam, co następuje :


§ 1. 1. Powołuje się komisję w składzie:
1) Przewodniczący - Barbara Krzeszowiak, Wydział Gospodarki Nieruchomościami;
2) Członek - Ewa Mikołajewska - Miłoszewicz, Wydział Gospodarki Nieruchomościami;
3) Członek - Waldemar Isad, Wydział Gospodarki Nieruchomościami;
4) Członek - Bożena Włoszek, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej;
5) Członek - Marcin Janda, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie;
6) Członek - Mirosława Tórz, Biuro Prawne Urzędu Miasta Szczecin.

2. Zadaniem Komisji jest:
1) opracowanie specyfikacji dotyczącej wyboru oferty na nabycie nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym z przeznaczeniem na działalność filialnych oddziałów placówek opiekuńczo - wychowawczych, mieszkań usamodzielnienia, mieszkań chronionych, rodzinnych domów dziecka,
2) przeprowadzenie postępowania zgodnie z Regulaminem pracy Komisji powołanej do wyboru ofert na nabycie przez Gminę Miasto Szczecin, nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym z przeznaczeniem na działalność filialnych oddziałów placówek opiekuńczo - wychowawczych, mieszkań usamodzielnienia, mieszkań chronionych, rodzinnych domów dziecka, stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.
3) wybór najkorzystniejszych ofert.

3. W przypadku nieobecności przewodniczącego Komisji, funkcję tę powierza się
Ewie Mikołajewskiej - Miłoszewicz.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2009/03/12, odpowiedzialny/a: Ewa Mikołajewska-Miłoszewicz, wprowadził/a: Ewa Mikołajewska-Miłoszewicz, dnia: 2009/03/12 13:38:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Mikołajewska-Miłoszewicz 2009/03/12 13:38:03 modyfikacja wartości
Ewa Mikołajewska-Miłoszewicz 2009/03/12 13:37:32 modyfikacja wartości
Ewa Mikołajewska-Miłoszewicz 2009/03/12 13:33:33 nowa pozycja