Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 578/09 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyjmowania i realizacji wniosków złożonych w ramach Programu Społecznych Inicjatyw Lokalnych

Data podpisania: 2009/12/08

Data wejścia w życie: 2009/12/08


ZARZĄDZENIE NR 578/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 08 grudnia 2009 r.
 
 
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyjmowania i realizacji wniosków złożonych w ramach Programu Społecznych Inicjatyw Lokalnych
 
Na podstawie § 11 ust. 2 uchwały Nr XI/311/07 Rady Miasta Szczecina z dnia 09 lipca 2007 r. w sprawie ustanowienia Programu społecznych inicjatyw lokalnych (zm. Uchwałą Nr XXXVI/891/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2009r.), zarządzam, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 463/07 z 03 września 2007 r. w sprawie zasad przyjmowania i realizacji wniosków złożonych w ramach Programu Społecznych Inicjatyw Lokalnych wprowadza się następujące zmiany:
1)      w §3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Nieuzupełnione wnioski pozostawia się bez rozpoznania, o czym Wydział informuje Inicjatora.”
2)      w §6 po ust. 1 dodaje się ustęp 11 w brzmieniu:
„11. Po podpisaniu umowy Wydział przekazuje jej kopię do właściwych ze względu na przedmiot wniosku Wydziałów i Biur Urzędu Miasta.”
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji Miejskich.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

udostępnił: Wydział Inwestycji Miejskich, wytworzono: 2009/12/11, odpowiedzialny/a: Jakub Cieślicki, wprowadził/a: Jakub Cieślicki, dnia: 2009/12/17 10:33:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jakub Cieślicki 2009/12/17 10:33:17 modyfikacja wartości
Jakub Cieślicki 2009/12/11 13:26:06 modyfikacja wartości
Jakub Cieślicki 2009/12/11 13:25:27 nowa pozycja