Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 437/09 zmieniające Zarządzenie NR 238/09 w sprawie zasad udostępniania nieruchomosci stanowiacych własność Gminy MIasto Szczecin na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu i innych inwestycji

Data podpisania: 2009/09/08

Data wejścia w życie: 2009/09/08


 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 437/09

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 08 września 2009r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udostępniania nieruchomości, stanowiących własność gminy Miasto Szczecin na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu i innych inwestycji.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. nr 261 poz. 2603, ze zm.) oraz § 3 Uchwały Nr XLI/521/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Prezydenta Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (zm. Uchwała Nr XLII/532/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 stycznia 1998 r., Uchwała Nr X/397/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 21 czerwca 1999 r., Uchwała Nr XV/465/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 października 1999 r., Uchwała Nr XIX/580/2000 z dnia 10 stycznia 2000 r., Uchwała Nr XII/243/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 listopada 2003 r., Uchwała Nr XX/355/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r., Uchwała Nr XXXIII/632/05 Rady Miasta Szczecina z dnia 7 lutego 2005 r., Uchwała Nr XXXVII/696/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2005, Uchwała
Nr L/955/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 6 lutego 2006 r., Uchwała Nr XV/415/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 listopada 2007 r., Uchwała Nr XXXI/781/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 2 lutego 2009 r.), zarządzam co następuje:

 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 238/09 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad udostępniania nieruchomości, stanowiących własność gminy Miasto Szczecin na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu i innych inwestycji wprowadza się następujące zmiany:

1)   w § 4 po ust 2 dodaje się ust. 21 w brzmieniu:

„21. Opłat rocznych nie pobiera się, jeżeli zajęcie nieruchomości ma charakter czasowy”.

2)   w § 5:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 21  w brzmieniu:

„21. W przypadku zajęcia nieruchomości w celu realizacji inwestycji technicznego uzbrojenia terenu, o ile inwestycja ta zostanie przekazana odpłatnie Gminie Miasto Szczecin lub spółce, w której gmina posiada 100% udziałów, opłatę lokalizacyjną obniża się o 80%, natomiast opłaty roczne pobierane są do czasu przekazania inwestycji. W przypadku nie przekazania inwestycji, inwestor zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia w pełnej wysokości”.

b)   ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Odstąpienie od naliczania opłat bądź obniżenie ich wysokości może nastąpić
w szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin, właściwego w sprawach gospodarowania nieruchomościami”.

3) załącznik do zarządzenia – Stawki opłaty lokalizacyjnej oraz opłaty rocznej za zajęcie nieruchomości - otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 437/09 

Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 08 września 2009 r.

 

Stawki opłaty lokalizacyjnej oraz opłaty rocznej za zajęcie nieruchomości

 

1. Wysokość opłaty lokalizacyjnej netto za zajęcie nieruchomości Gminy Miasto Szczecin na potrzeby technicznego uzbrojenia terenu oraz innych inwestycji jest następująca:

 

1)      budowle podziemne liniowe (sieci lub przyłącza) – 20 zł za każdy rozpoczęty mb,

2)      studnie kanalizacyjne teletechniczne, wodociągowe, sanitarne, gazowe, ciepłownictwa – 100 zł za każdą  studnię,

3)      urządzenia naziemne elektro energetyczne oraz teletechniczne – 50 zł za każde urządzenie.

4)      linie napowietrzne: energetyczne 0,4 KV i inne:

a)      40 zł za każdy rozpoczęty mb sieci lub przyłącza,

b)      500 zł, za każdy rozpoczęty m2 powierzchni rzutu poziomego budowli słupowej,

5)      linie napowietrzne energetyczne 15 KV:

a)      60 zł za każdy rozpoczęty mb sieci lub przyłącza,

b)      1000 zł, za każdy rozpoczęty m2 powierzchni rzutu poziomego budowli słupowej,

6)      linie napowietrzne: energetyczne powyżej 15 KV i inne:

a)      100 zł za każdy rozpoczęty mb sieci lub przyłącza,

b)      3000 zł, za każdy rozpoczęty m2 powierzchni rzutu poziomego budowli słupowej,

7)      zainstalowanie tymczasowej przyściennej rury wentylacyjnej przy wspólnej granicy
z działką komunalną: 100 zł za rurę.

8)      powiększenie powierzchni zabudowy budynku w wyniku położenia warstwy ocieplenia: 100 zł za każdy rozpoczęty m2 powierzchni rzutu poziomego;

9)      postawienie kontenera na gruz:

a)      100 zł za kontener o pojemności do 5 m3,

b)      200 zł za kontener o pojemności powyżej 5 m3,

10)  w pozostałych przypadkach – 20 zł za każdy rozpoczęty m2 zajęcia nieruchomości.

 

2.      Wysokość opłaty rocznej netto z tytułu zajęcia nieruchomości wynosi 10 % opłaty lokalizacyjnej, nie mniej jednak niż 10 zł, z zastrzeżeniem ust. 3.

 

3.      Wysokość opłaty rocznej netto z tytułu zajęcia nieruchomości pod sieci lub przyłącza energii elektrycznej wynosi 12 zł za każdy rozpoczęty m2 powierzchni rzutu poziomego urządzenia energetycznego nie mniej jednak niż 10 zł.

 

 


udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2009/09/08, odpowiedzialny/a: Przemysław Taraciński, wprowadził/a: Michał Wieczorek, dnia: 2009/09/10 09:08:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Michał Wieczorek 2009/09/10 09:08:03 modyfikacja wartości
Michał Wieczorek 2009/09/10 09:05:31 modyfikacja wartości
Michał Wieczorek 2009/09/10 08:46:41 nowa pozycja