Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 40/09 w sprawie powołania Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Szczecin.

Data podpisania: 2009/02/06

Data wejścia w życie: 2009/02/06


ZARZĄDZENIE NR 40/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 6 lutego 2009 r.
 
 
w sprawie powołania Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Szczecin.
 
 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 1458), zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1. 1. Powołuje się Radę Gospodarczą przy Prezydencie Miasta Szczecin.
2. Rada pełni funkcje opiniodawcze i doradcze przy Prezydencie Miasta Szczecin w zakresie spraw związanych z rozwojem gospodarczym miasta Szczecina.
3. Ustala się „Regulamin Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Szczecin” w brzmieniu stanowiącym załącznik niniejszego zarządzenia.
4. Prezydent Miasta Szczecin powołuje i odwołuje członków Rady Gospodarczej w trybie odrębnego zarządzenia.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Prezydenta Miasta i Dyrektorowi Wydziału Rozwoju Miasta.
 
§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta odpowiedzialnemu za rozwój, inwestycje, pozyskiwanie inwestorów, współpracę regionalną, przeciwdziałanie bezrobociu i ład budowlany.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                          Prezydent Miasta Szczecin
                                                                                 Piotr Krzystek


Załącznik
do Zarządzenia Nr 40./2009
 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 6 lutego 2009 r.
 
 
Regulamin
Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Szczecin
 
 
 
Rozdział 1
Zadania Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Szczecin
 
§ 1. 1. Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Szczecin, zwana dalej Radą, sprawuje funkcje opiniodawczo – doradcze w sprawach związanych z rozwojem gospodarczym miasta Szczecina.
2. Rada reprezentuje lokalne środowiska gospodarcze.
3. Rada wspiera działania Prezydenta Miasta Szczecin poprzez wiedzę, doświadczenie oraz znajomość problemów gospodarki miasta.
 
§ 2. 1. Rada uprawniona jest do wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw projektów rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki miasta Szczecina.
2. Rada może uczestniczyć w opiniowaniu oraz przygotowaniu projektów uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta związanych z gospodarką.
3. Rada konsultuje oraz opiniuje wdrażanie i funkcjonowanie przedsięwzięć przygotowywanych przez Prezydenta Miasta Szczecin, dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycyjnej w mieście
4. Rada może konsultować, wydawać opinie spraw zgłoszonych przez Prezydenta Miasta Szczecin, członków Rady oraz przedstawicieli środowiska gospodarczego miasta.
 
Rozdział 2
Organizacja i tryb pracy Rady
 
§ 3. 1. Członków Rady powołuje Prezydent Miasta Szczecin.
2. Kadencja Rady wynosi dwa lata.
3. W skład Rady wchodzą:
1) przedstawiciele środowiska gospodarczego Szczecina reprezentowanego przez przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji samorządu gospodarczego i organizacji pracodawców;
2) przedstawiciele środowiska naukowego związanego z gospodarką;
3) przedstawiciele Prezydenta Miasta Szczecin (Zastępca Prezydenta Miasta wymieniony w
§ 3 zarządzenia, Dyrektor Biura Prezydenta Miasta, Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta).
4. Liczbę członków Rady ustala Prezydent Miasta Szczecin.
 
§ 4. 1. Rada wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu Prezydium Rady.
2. W skład Prezydium Rady wchodzą Przewodniczący Rady i Wiceprzewodniczący Rady oraz Prezydent Miasta Szczecin jako honorowy członek Prezydium Rady.
3. Wybór Prezydium Rady następuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym spośród członków Rady. 
§ 5. 1. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.
2. Przewodniczący Rady:
1) ustala porządek i termin obrad Rady w porozumieniu z Prezydentem Miasta Szczecin;
2) przewodniczy obradom Rady;
3) reprezentuje Radę;
4) zaprasza na posiedzenia Rady, w porozumieniu z Prezydentem Miasta Szczecin, przedstawicieli organów, instytucji i organizacji, które nie są reprezentowane w Radzie;
5) inicjuje i organizuje prace Rady.
 
§ 6. 1. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na pół roku z udziałem Prezydenta Miasta Szczecin.
2. Członkowie Rady będą powiadomieni o posiedzeniach Rady pisemnie.
3. Posiedzenia Rady są protokołowane i każdorazowo sporządzana jest lista obecności.
 
§ 7. 1. Rada może wyrazić swoja opinię lub wniosek w formie odpowiedniego zapisu w protokole posiedzenia Rady.
2. Opinie lub wnioski podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
3. Opinie lub wnioski podpisuje Przewodniczący Rady.
 
§ 8. Obsługę Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Szczecin zapewnia Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Szczecin. Do jego zadań należy w szczególności:
1) sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady;
2) powiadamianie członków Rady oraz innych zaproszonych osób o terminie i tematyce posiedzenia;
3) przygotowanie materiałów na posiedzenia Rady w zakresie ustalonej tematyki przez Radę
i Prezydenta Miasta Szczecin;
4) monitoring przyjętych przez Radę opinii lub wniosków.
 

udostępnił: Wydział Rozwoju Miasta, wytworzono: 2009/03/24, odpowiedzialny/a: Tomasz Banach, wprowadził/a: Stefan Karbownik, dnia: 2009/03/24 09:43:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Stefan Karbownik 2009/03/24 09:43:48 nowa pozycja