Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 160/09 w sprawie ustanowienia koordynatora do spraw informatycznej obsługi wyborów w Gminie Miasto Szczecin.

Data podpisania: 2009/04/22

Data wejścia w życie: 2009/04/22


ZARZĄDZENIE Nr 160/09
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 22 kwietnia 2009
 
w sprawie ustanowienia koordynatora do spraw informatycznej obsługi wyborów w Gminie Miasto Szczecin.
           
Na podstawie § 6 ust. 3 i § 8 ust. 1 pkt. 3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej przy ustalaniu wyników głosowania i wyniku wyborów oraz trybu przekazywania danych z protokołów za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.( MP Nr 19. poz. 243) - zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Ustanawia się miejskiego koordynatora do spraw informatycznej obsługi wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. w osobie Pani Ewy Szynkowskiej -  Głównego Specjalisty w Wydziale Informatyki Urzędu Miasta Szczecin.
 
§ 2. Do zadań koordynatora należy:
 
1)    udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora okręgowego,
2)    przeprowadzenie szkolenia dla operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych,
3)    prowadzenie ewidencji informacji o operatorach obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych zawierającej dane kontaktowe, ustalony sposób dystrybucji loginów i haseł do pobrania licencji, oprogramowania oraz danych definiujących,
4)    prowadzenie ewidencji wersji zainstalowanego oprogramowania i aktualizacji danych definiujących wykaz obwodów i listy kandydatów,
5)    udział w dystrybucji loginów i haseł do pobrania licencji przez operatorów,
6)    dystrybucja oprogramowania oraz dystrybucja danych definiujących dla każdego obwodu głosowania (poprzez pobranie ze stron internetowych, utworzenie nośników); także w przypadku testów, o którym mowa w punkcie 10,
7)    przyjmowanie uwag dotyczących działania programu oraz udzielanie wsparcia technicznego operatorom obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych,
8)    zgłaszanie uwag dotyczących działania programu koordynatorowi okręgowemu,
9)    w przypadkach awaryjnych nawiązanie kontaktu i przekazanie informacji koordynatorowi okręgowemu,
10)udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu testów ogólnokrajowych przekazywania danych z testowych wyników głosowania z wszystkich komisji obwodowych korzystających ze wsparcia informatycznego (według zasad przekazanych w odrębnym trybie),
11)przekazanie do koordynatora okręgowego wniosków i spostrzeżeń w formie raportu podsumowującego przebieg testów ogólnokrajowych,
12)prowadzenie dziennika zdarzeń, w którym są odnotowywane wykonane czynności:
a)            przeprowadzenie szkolenia z potwierdzeniem uczestnictwa,
b)            zgłaszanie uwag do działania programu do koordynatora okręgowego,
        po zgłoszeniu usterki i awarii,
c)        przekazania, za potwierdzeniem, loginów i haseł do pobrania licencji operatorów,
d)       przekazanie, za potwierdzeniem, oprogramowania dla operatorów komisji obwodowych (pobranie ze stron internetowych, utworzenie nośnika),
e)       przekazywanie za potwierdzeniem danych definiujących dla poszczególnych obwodów.
 
 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2009/06/05, odpowiedzialny/a: Anna Bartczak, wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2009/06/05 14:07:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2009/06/05 14:07:40 nowa pozycja