Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 506/09 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2009/10/27

Data wejścia w życie: 2009/10/27


ZARZĄDZENIE NR 506/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 27 października 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin


Na podstawie § 52 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 195/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin zarządzam, co następuje :

§ 1. W Zarządzeniu Nr 298/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin w § 2 dodaje się pkt 16 w brzmieniu :

„16) kreowaniem wizerunku Miasta zgodnie z obowiązującą strategią Marki Floating Garden, w tym uzgadniania wszelkich działań z zakresu promocji i komunikacji marketingowej z Biurem Promocji i Informacji.”

§ 2. W Szczegółowym zakresie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 298/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 2 dodaje się pkt 14 w brzmieniu :
„14) akceptowanie i uzgadnianie wszelkich działań z zakresu promocji oraz komunikacji społecznej przygotowywanych i podejmowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta.”,

2) w § 6:
a) w ust. 1 pkt 1 dodaje się lit. k w brzmieniu :
„k) udostępnianie do powszechnego wglądu zbiorów Dzienników Ustaw oraz Monitorów Polskich”,
b) w ust. 6 dodaje się pkt 5 w brzmieniu :
„5) prowadzenie rejestru upoważnień do dokonywania kontroli przedsiębiorców w zakresie:
a) zgodności stacji kontroli pojazdów z wymaganiami, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym,
b) prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów,
c) prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji.”,
c) w ust. 7 dodaje się pkt 5 w brzmieniu :
„5) prowadzenie rejestru upoważnień do dokonywania kontroli przedsiębiorców w zakresie szkolenia prowadzonego przez przedsiębiorcę, tj. kontrolowania dokumentacji i działalności związanej ze szkoleniem.”, 

3) w §9 ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie :
„2) kreowanie wizerunku Miasta zgodnie z obowiązującą strategią Marki Floating Garden, w tym uzgadnianie wszelkich działań z zakresu promocji i komunikacji marketingowej z Biurem Promocji i Informacji.”

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2009/10/29, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Anna Prędkiewicz, dnia: 2009/10/29 10:03:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Prędkiewicz 2009/10/29 10:03:48 modyfikacja wartości
Anna Prędkiewicz 2009/10/29 10:01:16 nowa pozycja