Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 307/09 w sprawie powołania Komisji w celu oceny przydatności rzeczowych aktywów obrotowych nabytych przez Gminę Miasto Szczecin w ramach realizowanego Programu „Poprawa jakości wody w Szczecinie” w tym koszt

Data podpisania: 2009/06/30

Data wejścia w życie: 2009/06/30


Zarządzenie NR 307/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 czerwca 2009 r.


w sprawie powołania Komisji w celu oceny przydatności rzeczowych aktywów obrotowych nabytych przez Gminę Miasto Szczecin w ramach realizowanego Programu „Poprawa jakości wody w Szczecinie” w tym koszty nabycia rur i kształtek


Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 195/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecina, w związku z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz.1152, Nr 139, poz.1324 i Nr 229, poz.2276; z 2004 r. Nr 96, poz.959, Nr 145, poz.1535, Nr 146, poz.1546 i Nr 213, poz.2155; z 2005 r. Nr 10, poz.66, Nr 184, poz.1539 i Nr 267, poz.2252; z 2006 r. Nr 157, poz.1119 i Nr 208, poz. 1540; z 2008 r. Nr 63, poz.393, Nr 144, poz.900, Nr 171, poz.1056, Nr 214, poz. 1343 z 2009 r. Nr 77, poz. 644) oraz art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) zarządzam co następuje :

§ 1. Powołuję Komisję w celu oceny przydatności rzeczowych aktywów obrotowych nabytych przez Gminę Miasto Szczecin w ramach realizowanego Programu „Poprawa jakości wody w Szczecinie” w tym koszty nabycia rur i kształtek w składzie :
Przewodniczący :
1) Ewa Nowicka – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie
Członkowie :
2) Barbara Giel – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
3) Tomasz Holona - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
4) Krzysztof Stępniewski – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, wytworzono: 2009/08/27, odpowiedzialny/a: Michał Przepiera, wprowadził/a: Anna Brzozowska, dnia: 2009/08/27 09:02:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Brzozowska 2009/08/27 09:02:05 nowa pozycja