Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 191/09 w sprawie honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”.

Data podpisania: 2009/04/30

Data wejścia w życie: 2009/04/30


ZARZĄDZENIE NR 191/09
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 30 kwietnia 2009 r.


w sprawie honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”.


Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXX/598/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Wojew. Zachodniopomorskiego z 2005 r. Nr 10, poz. 178), zm. Uchwała Nr XXIV/623/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2008 r. (Dz. Urz. Wojew. Zachodniopomorskiego Nr 78, poz. 1721) zarządzam, co następuje: 


§ 1. Honorowy tytuł „Ambasador Szczecina” ustanawia się w celu wyróżnienia osób, których osobiste osiągnięcia przyczyniły się do promocji Szczecina w kraju i za granicą .
§ 2. Regulamin nadawania honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”, zwany dalej Regulaminem stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Prezydenta Miasta.
§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 187/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 maja 2008 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Ambasador Szczecina” (zm. Zarządzenie Nr 242/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 czerwca 2008 r.).
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 191/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 kwietnia 2009 r.
Regulamin nadawania honorowego tytułu
„Ambasador Szczecina”Rozdział 1
Zasady nadawania honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”

 
§ 1. Honorowy tytuł „Ambasador Szczecina” nadaje Prezydent Miasta Szczecin na wniosek Kapituły honorowego Tytułu „Ambasador Szczecin”, zwanej dalej „Kapitułą”.

§ 2. 1. Honorowy tytuł „Ambasador Szczecina” nadawany jest raz w roku za rok poprzedni osobom fizycznym, których działalność i osiągnięcia w różnorodnych dziedzinach życia przyczyniły się do promocji Miasta Szczecin zarówno w kraju, jak i za granicą.
2. Honorowy tytuł „ Ambasador Szczecina” nie może być przyznawany urzędnikom, których osiągnięcia na rzecz Miasta Szczecin wynikają z zakresu pełnionych przez nich obowiązków służbowych.
3. Honorowy tytuł „Ambasador Szczecina” nadany zostaje dożywotnio, z zastrzeżeniem § 9 Regulaminu.

§ 3. 1. Uroczystość nadania honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” odbywa się podczas uroczystej Sesji Rady Miasta Szczecin, której termin podawany jest każdorazowo do publicznej wiadomości w sposób powszechnie przyjęty na terenie Miasta Szczecin.
2. Laureat honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” otrzymuje okolicznościowy dyplom oraz pamiątkową tabliczkę, których wzór określają odpowiednio załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego Regulaminu.
3. Laureat honorowego tytułu „ Ambasador Szczecina” zostaje ponadto wyróżniony poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin.Rozdział 2
Kapituła honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”

 
§ 4.1. Kapitułę, o której mowa w § 1 Regulaminu powołuje Prezydent Miasta Szczecin w drodze odrębnego zarządzenia.
2. W skład Kapituły powołani zostają:
Przewodniczący Kapituły:
1) Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin właściwy w sprawach kultury.
Członkowie Kapituły:
2) Poprzedni Prezydenci Miasta Szczecin,
3) przedstawiciele szczecińskich mass – mediów,
4) przedstawiciel Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Województwa Zachodniopomorskiego,
5) przedstawiciel Prezydenckiej Rady Kultury,
6) Dyrektor Biura Prezydenta Miasta,
7) Dyrektor Biura Promocji i Informacji.


Rozdział 3
Tryb zgłaszania kandydatów do honorowego tytułu „ Ambasador Szczecina” 

 

§ 5. Uprawnieni do zgłaszania kandydatur do honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” są:
1) radni Rady Miasta Szczecin,
2) instytucje publiczne,
3) organizacje pożytku publicznego,
4) związki i stowarzyszenia twórcze oraz zawodowe,
5) przedsiębiorcy,
6) pełnoletnie osoby fizyczne z wyłączeniem członków Kapituły.

§ 6. Termin zgłaszania kandydatur do honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” za rok poprzedni upływa z dniem 31 maja każdego roku.

§ 7.1. Kandydatury do honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” zgłaszane w formie wniosku, mogą stanowić pismo lub formularz wnioskodawcy.
2. Wniosek będący zgłoszeniem kandydatury do nadania honorowego wyróżnienia powinien zawierać:
1) Dane wnioskodawcy:
a) nazwisko, imię lub pełna nazwa wnioskodawcy,
b) adres,
c) telefon kontaktowy,
d) PESEL lub NIP.
2) Dane kandydata:
a) Imię i Nazwisko,
b) Telefon i adres.
3) Uzasadnienie danej kandydatury.
3. Wniosek należy złożyć w kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin bądź przesłać drogą elektroniczną na adres bpm@um.szczecin.pl.
4. Formularz wniosku, o który mowa w ust. 1 dostępny jest na stronie www.szczecin.pl oraz w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin.


Rozdział 4
Tryb wyboru nominowanych do honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”

 


§ 8.1. Kapituła dokonuje wyboru osób nominowanych do honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” spośród kandydatów zgłoszonych przez podmioty określone w § 5.
2. Kapituła dokonuje wyboru osób nominowanych w głosowaniu jawnym w obecności nie mniej niż 5 członków Kapituły, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decydujący głos należy do Przewodniczącego Kapituły.
3. Kapituła może wyznaczyć maksymalnie dwie osoby nominowane do honorowego tytułu za dany rok.
4. Wniosek Kapituły o zatwierdzenie osób nominowanych do honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” kierowany będzie do Prezydenta Miasta Szczecin nie później niż do końca czerwca każdego roku.
5. Obsługę kancelaryjno – biurową zapewnia Biuro Prezydenta Miasta.


Rozdział 5
Tryb odebrania honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”

 


§ 9. Prezydent Miasta Szczecin może z własnej inicjatywy bądź na wniosek Kapituły pozbawić laureata honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” w przypadku, gdy osiągnięcia laureata wypracowane zostały z naruszeniem prawa bądź postawa laureata w sposób oczywisty i bezsporny narusza wizerunek Miasta Szczecin.

 

 


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2009/05/05, odpowiedzialny/a: Daniel Wacinkiewicz, wprowadził/a: Sylwia Liwska, dnia: 2009/05/07 14:26:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Liwska 2009/05/07 14:26:01 modyfikacja wartości
Sylwia Liwska 2009/05/05 13:11:00 modyfikacja wartości
Sylwia Liwska 2009/05/05 13:01:41 modyfikacja wartości
Sylwia Liwska 2009/05/05 10:50:13 modyfikacja wartości
Sylwia Liwska 2009/05/05 10:46:56 nowa pozycja