Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 294/09 w sprawie powołania Komisji do wyboru ofert na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości

Data podpisania: 2009/06/25

Data wejścia w życie: 2009/06/25


ZARZĄDZENIE NR 294/09

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia  25 czerwca 2009 r.

 

w sprawie powołania Komisji do wyboru ofert na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości

 

            Na podstawie §9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 195/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin w związku z art. 1 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XLI/521/97 Rady Miasta Szczecina 
z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Prezydenta Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (zm. Uchwała Nr XLII/532/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 stycznia 1998 r., Uchwała Nr X/397/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 21 czerwca 1999 r., Uchwała Nr XV/465/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 października 1999 r., Uchwała Nr XIX/580/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 10 stycznia 2000 r., Uchwała Nr XII/243/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 listopada 2003 r., Uchwała Nr XX/355/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. Uchwała Nr XXXIII/632/05 Rady Miasta Szczecina z dnia 7 lutego 2005r., Uchwała Nr XXXVII/696/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2005 r. Uchwała Nr L/955/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 6 lutego 2006 r., Uchwała Nr XV/415/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 listopada 2007 r.) zarządzam, co następuje :

 

§ 1. 1. Powołuje się Komisję do wyboru ofert na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości w składzie:

Przewodniczący:

1)       Barbara Krzeszowiak, Wydział Gospodarki Nieruchomościami;

      Zastępca Przewodniczącego:

2)       Ewa Mikołajewska - Miłoszewicz, Wydział Gospodarki Nieruchomościami;

      Członkowie:

3)    Waldemar Isad, Wydział Gospodarki Nieruchomościami;

4)    Bożena Włoszek, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej;

5)    Marcin Janda, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie;

6)    Paweł Brzeziński, Kancelaria Radców Prawnych.

 

2. Zadaniem Komisji jest:

1) opracowanie specyfikacji dotyczącej wyboru oferty na nabycie nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym z przeznaczeniem na działalność filialnych oddziałów placówek opiekuńczo - wychowawczych, mieszkań usamodzielnienia, mieszkań chronionych, rodzinnych domów dziecka,

2)  przeprowadzenie postępowania zgodnie z Regulaminem pracy Komisji powołanej do wyboru ofert na nabycie przez Gminę Miasto Szczecin, nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym z przeznaczeniem na działalność filialnych oddziałów placówek opiekuńczo - wychowawczych, mieszkań usamodzielnienia, mieszkań chronionych, rodzinnych domów dziecka, stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

3)  wybór najkorzystniejszych ofert.

 

3. W przypadku nieobecności przewodniczącego Komisji, pracami kieruje zastępca przewodniczącego Komisji.

 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2009/06/30, odpowiedzialny/a: Ewa Mikołajewska-Miłoszewicz, wprowadził/a: Ewa Mikołajewska-Miłoszewicz, dnia: 2009/06/30 11:43:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Mikołajewska-Miłoszewicz 2009/06/30 11:43:48 modyfikacja wartości
Ewa Mikołajewska-Miłoszewicz 2009/06/30 11:37:05 nowa pozycja