Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 342/09 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Data podpisania: 2009/07/10

Data wejścia w życie: 2009/07/10


ZARZĄDZENIE NR 342/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 10 lipca 2009 r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.Na podstawie art. 9g ust. 2 w zw. z art. 91d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67 poz. 572) zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuję komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie określonym w załącznikach nr 1 do nr 20 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 342/09Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 10 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Cygan Beata ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Rożek Leonarda Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Makowska Małgorzata przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Bednarska Dionela dyrektor /wicedyrektor/
4. Mike Anna ekspert - mgr pedagogiki, wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

5. Paszkiewicz Józefa ekspert - mgr filologii rosyjskiej, nauczanie początkowe, terapia pedagogiczna, bibliotekoznawstwo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 342/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 10 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Ślusarek Izabella ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Rożek Leonarda Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Makowska Małgorzata przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Strześniewska Mariola dyrektor /wicedyrektor/
4. Mike Anna ekspert - mgr pedagogiki, wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

5. Paszkiewicz Józefa ekspert - mgr filologii rosyjskiej, nauczanie początkowe, terapia pedagogiczna, bibliotekoznawstwo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 342/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 10 lipca 2009r.


Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pana Skrzypkowiak Arkadiusz ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Maciejewska-Wyryszuk Andronika Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Makowska Małgorzata przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Usielski Andrzej dyrektor /wicedyrektor/
4. Ławrynowicz Teresa ekspert - mgr inż. chemik, matematyka, informatyka

5. Sylwestrzak Małgorzata ekspert - mgr matematyki, kwalifikacje w zakresie ekologii i ochrony środowiska, informatyka

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr 342/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 10 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Dwornik Wiesława ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Maciejewska-Wyryszuk Andronika Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Makowska Małgorzata przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Usielski Andrzej dyrektor /wicedyrektor/
4. Ławrynowicz Teresa ekspert - mgr inż. chemik, matematyka, informatyka

5. Sylwestrzak Małgorzata ekspert - mgr matematyki, kwalifikacje w zakresie ekologii i ochrony środowiska, informatyka

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Nr 342/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 10 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Antkowiak Agnieszka ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Kaczkiełło Anna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Makowska Małgorzata przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Kwiatek Barbara dyrektor /wicedyrektor/
4. Okoń Dariusz ekspert - mgr historii

5. Ławrynowicz Teresa ekspert - mgr inż. chemik, matematyka, informatyka

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia
Nr 342/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 10 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pana Badura Tomasz ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Kaczkiełło Anna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Makowska Małgorzata przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Dżus Ewa dyrektor /wicedyrektor/
4. Ławrynowicz Teresa ekspert - mgr inż. chemik, matematyka, informatyka

5. Okoń Dariusz ekspert - mgr historii

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia
Nr 342/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 10 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Buczkowska Elżbieta ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Maciejewska-Wyryszuk Andronika Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Makowska Małgorzata przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Majdan Urszula dyrektor /wicedyrektor/
4. Ks. Kordula Piotr Edward ekspert - mgr filozofii chrześcijańskiej, religia

5. Zasztowt Małgorzata Dorota ekspert - mgr sztuki w zakresie wychowania muzycznego, przedmioty artystyczne

6. Białończyk Danuta przedstawiciel związku zawodowego

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia
Nr 342/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 10 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Kostyk Alfreda ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Maciejewska-Wyryszuk Andronika Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Makowska Małgorzata przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Pająk Urszula dyrektor /wicedyrektor/
4. Ks. Kordula Piotr Edward ekspert - mgr filozofii chrześcijańskiej, religia

5. Zasztowt Małgorzata Dorota ekspert - mgr sztuki w zakresie wychowania muzycznego, przedmioty artystyczne

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia
Nr 342/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 10 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Maria Bieniek ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Rożek Leonarda Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Makowska Małgorzata przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Wysocka Marlena dyrektor /wicedyrektor/
4. Mike Anna ekspert - mgr pedagogiki, wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

5. Zasztowt Małgorzata Dorota ekspert - mgr sztuki w zakresie wychowania muzycznego, przedmioty artystyczne

Załącznik Nr 10/09 do Zarządzenia
Nr 342/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 10 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Jolanta Frąckiewicz ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Rożek Leonarda Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Makowska Małgorzata przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Marcinkowska Danuta dyrektor /wicedyrektor/
4. Mike Anna ekspert - mgr pedagogiki, wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

5. Zasztowt Małgorzata Dorota ekspert - mgr sztuki w zakresie wychowania muzycznego, przedmioty artystyczne

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia
Nr 342/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 10 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Merder-Kalisiewicz Jolanta ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Rożek Leonarda Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Makowska Małgorzata przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Bednarska Dionela dyrektor /wicedyrektor/
4. Mike Anna ekspert - mgr pedagogiki, wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

5. Zasztowt Małgorzata Dorota ekspert - mgr sztuki w zakresie wychowania muzycznego, przedmioty artystyczne

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia
Nr 342/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 10 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pana Joniec Marek ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Rożek Leonarda Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Makowska Małgorzata przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Pokorska Małgorzata dyrektor /wicedyrektor/
4. Mike Anna ekspert - mgr pedagogiki, wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

5. Zasztowt Małgorzata Dorota ekspert - mgr sztuki w zakresie wychowania muzycznego, przedmioty artystyczne

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia
Nr 342/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 10 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Wenz Małgorzata ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Korchut Anna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Makowska Małgorzata przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Łoś-Nowak Bożena dyrektor /wicedyrektor/
4. Szklarski Dariusz ekspert - mgr filologii rosyjskiej, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, zarządzanie oświatą

5. Adamczewska Jadwiga ekspert - mgr filologii polskiej, kwalifikacje w zakresie edukacji filozoficznej i filozofii, kwalifikacje w zakresie teorii kultury

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia
Nr 342/09/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 10 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pana Waliszewski Konrad ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Korchut Anna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Makowska Małgorzata przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Dziewulski Bogdan dyrektor /wicedyrektor/
4. Adamczewska Jadwiga ekspert - mgr filologii polskiej, kwalifikacje w zakresie edukacji filozoficznej i filozofii, kwalifikacje w zakresie teorii kultury

5. Szklarski Dariusz ekspert - mgr filologii rosyjskiej, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, zarządzanie oświatą

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia
Nr 342/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 10 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pana Deubel Michał ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Zmorzyńska Wioletta Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Makowska Małgorzata przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Jastrzębska Jolanta dyrektor /wicedyrektor/
4. Adamczewska Jadwiga ekspert - mgr filologii polskiej, kwalifikacje w zakresie edukacji filozoficznej i filozofii, kwalifikacje w zakresie teorii kultury

5. Kamiński Robert ekspert - mgr wychowania fizycznego, informatyka, zarządzanie oświatą

Załącznik Nr 16 do Zarządzenia
Nr 342/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 10 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Świercz Hanna ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Zmorzyńska Wioletta Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Makowska Małgorzata przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Stolarczuk Bartosz dyrektor /wicedyrektor/
4. Miętus Beata ekspert - mgr inżynier elektryk, teoretyczne przedmioty zawodowe, zarządzanie oświatą

5. Zych Andrzej ekspert - mgr inż. mechanik, teoretyczne przedmioty zawodowe

Załącznik Nr 17 do Zarządzenia
Nr 342/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 10 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pana Januszewski Marcin ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Kaczkiełło Anna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Makowska Małgorzata przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Masłowski Paweł dyrektor /wicedyrektor/
4. Miętus Beata ekspert - mgr inżynier elektryk, teoretyczne przedmioty zawodowe, zarządzanie oświatą

5. Jaklewicz-Walewicz Ewa ekspert - mgr pedagogiki, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, wychowanie do życia w rodzinie

Załącznik Nr 18 do Zarządzenia
Nr 342/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 10 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Dembińska Małgorzata ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Kaczkiełło Anna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Makowska Małgorzata przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Zasada Halina dyrektor /wicedyrektor/
4. Miętus Beata ekspert - mgr inżynier elektryk, teoretyczne przedmioty zawodowe, zarządzanie oświatą

5. Jaklewicz-Walewicz Ewa ekspert - mgr pedagogiki, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, wychowanie do życia w rodzinie

Załącznik Nr 19 do Zarządzenia
Nr 342/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 10 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Baczulis Magdalena ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Kaczkiełło Anna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Makowska Małgorzata przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Zasada Halina dyrektor /wicedyrektor/
4. Kowalska-Leszcz Zofia ekspert - mgr pedagogiki specjalnej, pedagogika specjalna, teoretyczne przedmioty zawodowe, praktyczna nauka zawodu

5. Jaklewicz-Walewicz Ewa ekspert - mgr pedagogiki, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, wychowanie do życia w rodzinie

Załącznik Nr 20 do Zarządzenia
Nr 342/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 10 lipca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Mickiewicz Agnieszka ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Kaczkiełło Anna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Makowska Małgorzata przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Zasada Halina dyrektor /wicedyrektor/
4. Jaklewicz-Walewicz Ewa ekspert - mgr pedagogiki, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, wychowanie do życia w rodzinie

5. Kowalska-Leszcz Zofia ekspert - mgr pedagogiki specjalnej, pedagogika specjalna, teoretyczne przedmioty zawodowe, praktyczna nauka zawodu


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2009/07/13, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Małgorzata Cis, dnia: 2009/07/28 11:33:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Cis 2009/07/28 11:33:03 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/28 11:31:18 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/28 11:29:05 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/28 11:27:01 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/28 11:25:03 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/28 11:23:21 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/28 11:21:07 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/28 11:17:59 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/28 11:13:21 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/28 11:11:17 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/28 11:09:24 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/28 11:07:17 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/28 11:05:20 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/28 11:03:08 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/27 13:10:54 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/27 13:08:36 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/27 13:06:36 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/27 13:04:43 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/27 13:02:52 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/27 13:01:03 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/13 10:09:03 nowa pozycja