Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 445/09 zmieniające zarządzenie w sprawie szczecińskiego standardu organizacyjnego dla szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2009/2010

Data podpisania: 2009/09/15

Data wejścia w życie: 2009/09/15


ZARZĄDZENIE NR 445/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 15 września 2009 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie szczecińskiego standardu organizacyjnego dla szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2009/2010


Na podstawie art. 5 ust 7 i art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292 z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 ) oraz § 2 Uchwały Nr XXX/599/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie szczecińskiego standardu funkcjonowania i finansowania publicznych szkół i placówek oświatowych na terenie Miasta Szczecina, zarządzam, co następuje :

§ 1. W zarządzeniu nr 218/09 z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie szczecińskiego standardu organizacyjnego dla szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2009/2010, załącznik
nr 23 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 218/09 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 19 maja 2009 roku w sprawie szczecińskiego standardu funkcjonowania i finansowania publicznych szkół i placówek oświatowych na terenie Miasta Szczecina pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 445/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 15 września 2009 r.

Szczeciński standard organizacyjny
dla przedszkoli publicznych na rok szkolny 2009/2010


Rozdział 1
Organizacja wychowania przedszkolnego


§ 1. Dzienny czas pracy oddziałów w przedszkolu publicznym wynosi:
1) do 11 godzin
2) 5 godzin - oddziałów realizujących bezpłatną podstawę programową wychowania przedszkolnego.

§ 2.1. Przedszkole może być trzy lub wielooddziałowe.
2. W uzasadnionych przypadkach mogą być tworzone filie.

§ 3. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
w jednym lub zbliżonym wieku.

§ 4.1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
3. Na wniosek rodziców w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe, których czas trwania wynosi:
1) dla 3-4 latków – około 15 min.
2) dla 5-6 – latków – około 30 min.

§ 5.1. Do przedszkoli publicznych przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci:
1) zamieszkujące Gminę Miasto Szczecin,
2) rodziców pracujących zawodowo,
2. Dzieci zamieszkujące inne gminy, z którymi Gmina Miasto Szczecin zawarła porozumienie, mogą być przyjęte w przypadku wolnych miejsc.

§ 6.1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy wakacyjnej.
2. W okresie przerwy wakacyjnej przedszkola publiczne pełnią dyżury zgodnie z harmonogramem dyżurów ustalonych przez organ prowadzący.


Rozdział 2
Zatrudnienie pracowników

§ 7. Dyrektor przedszkola zatrudnia pracowników kierując się postanowieniami zawartymi w zatwierdzonym przez organ prowadzący arkuszu organizacyjnym placówki i wysokością przeznaczonych w planie finansowym środków na wynagrodzenia oraz koniecznością zapewnienia właściwej kadry pedagogicznej i obsługi administracyjnej przedszkola.
Rozdział 3
Uwagi końcowe

§ 8.1. Wszystkie zmiany w organizacji pracy placówki powstałe w trakcie roku szkolnego, skutkujące zwiększeniem lub zmniejszeniem budżetu, należy niezwłocznie zgłaszać organowi prowadzącemu w formie kolejnych aneksów (dotyczy to w szczególności: zmian ilości dzieci powodujących zmianę liczby oddziałów, udzielanych urlopów dla poratowania zdrowia, zatrudniania pracowników w zastępstwie itp.).
2. Zmiany w organizacji pracy placówki mogą zostać wprowadzone wyłącznie po zatwierdzeniu przez organ prowadzący projektowanego aneksu arkusza organizacyjnego przedszkola.


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2009/09/17, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Małgorzata Cis, dnia: 2009/09/17 13:46:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Cis 2009/09/17 13:46:27 nowa pozycja