Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 597/09 w sprawie realizacji zadań określonych ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych

Data podpisania: 2009/12/21

Data wejścia w życie: 2009/12/21


ZARZĄDZENIE NR 597/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 21 grudnia 2009 r.

w sprawie realizacji zadań określonych ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych


        Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 4 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 Nr 17, poz. 95, Nr 21, poz. 125, Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, 792 i 793, Nr 176, poz. 1243, z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 67, poz. 411, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056, Nr 209, poz. 1318, Nr 220, poz. 1417 i 1418, Nr 227, poz. 1505, Nr 228, poz. 1507, Nr 237, poz. 1654 i 1656, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 8, poz. 38, Nr 14, poz. 75, Nr 18, poz. 97, Nr 22, poz. 120, Nr 68, poz. 574, Nr 71, poz. 609, Nr 111, poz. 918) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420) zarządzam, co następuje:


    § 1. W celu zapewnienia realizacji zadań określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, polegających na przekazywaniu przez Urząd Miasta Szczecin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dokumentacji związanej z ubezpieczeniami społecznymi, w tym ze zgłaszaniem, rozliczaniem i opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne - ustalam zakres zadań i odpowiedzialności oraz terminy realizacji zadań zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

    § 2. Realizację Zarządzenia powierza się Dyrektorom niżej wymienionych wydziałów Urzędu Miasta :
1) Wydziału Księgowości,
2) Wydziału Organizacyjnego,
3) Wydziału Informatyki.

    § 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

    § 4. Traci moc Zarządzenie Nr 17/99 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie realizacji zadań określonych ustawą o systemie ubezpieczeń (zm. Zarządzenie Nr 127/99 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 26 maja 1999 r.).

    § 5. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.


 

Załącznik do Zarządzenia Nr 597/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 21 grudnia 2009 r.


ZAKRES ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ TERMINY REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Lp.
Symbol
Nazwa dokumentu
Termin przedłożenia
Termin modyfikacji
Odpowiedzialny za wypełnienie i przekazanie do ZUS
Współdziałający – odpowiedzialny za przekazanie drogą elektroniczną (teletransmisja danych)
1
2
3
4
5
6
7
I.
Dokumentacja w zakresie zgłoszeń
1.
ZUS ZUA
Zgłoszenie do ubezpieczeń
Zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
 
 
31.01.
 
7 dni od zawarcia umowy
 
Wydział Organizacyjny
 
Wydział Informatyki
2.
 
ZUS ZCNA
Zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania jest zgodny oraz nie jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
 
 
 
31.01.
 
7 dni od zawarcia umowy
 
Wydział Organizacyjny
 
Wydział Informatyki
3.
ZUS ZZA
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilno - prawnej
Zgłoszenie zmiany danych
 
 
na bieżąco
 
 
na bieżąco
 
Wydział Organizacyjny
 
Wydział Informatyki
4.
ZUS ZIUA
Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej
 
 
na bieżąco
 
 
na bieżąco
 
Wydział Organizacyjny
 
Wydział Informatyki
5.
ZUS ZWUA
Wyrejestrowanie z ubezpieczeń/kontynuowanie ubezpieczeń
 
 
na bieżąco
 
7 dni od zawarcia umowy
 
Wydział Organizacyjny
 
Wydział Informatyki
6.
ZUS ZPA
Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej
 
 
 
na bieżąco
 
 
 
na bieżąco
 
 
Wydział Organizacyjny
 
 
Wydział Informatyki
7.
ZUS ZIPA
Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek
 
na bieżąco
 
na bieżąco
Wydział Organizacyjny
Wydział Informatyki
8.
ZUS ZWPA
Wyrejestrowanie płatnika składek
 
na bieżąco
 
na bieżąco
Wydział Organizacyjny
Wydział Informatyki
9.
ZUS ZBA
Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek
 
31.01.
 
na bieżąco
Wydział Księgowości
Wydział Informatyki
II.
Dokumentacja w zakresie rozliczeń
1.
ZUS RCA
Raport imienny dla płatników uprawnionych do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
piąty dzień m-ca następującego po okresie rozliczeniowym
 
 
 
na bieżąco
 
 
Wydział Księgowości
 
 
Wydział Informatyki
2.
ZUS RZA
Raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne
piąty dzień m-ca następującego po okresie rozliczeniowym
 
 
 
na bieżąco
 
 
Wydział Księgowości
 
 
Wydział Informatyki
3.
ZUS RSA
Raport imienny o wpłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek
piąty dzień m-ca następującego po okresie rozliczeniowym
 
 
 
na bieżąco
 
 
Wydział Księgowości
 
 
Wydział Informatyki
4.
ZUS RMUA
Raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej
 
co miesiąc
 
na bieżąco
Wydział Księgowości
Wydział Informatyki
5.
ZUS DRA
Deklaracja rozliczeniowa
piaty dzień m-ca następującego po okresie rozliczeniowym
 
 
 
na bieżąco
 
 
Wydział Księgowości
 
 
Wydział Informatyki

Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2010/01/07, odpowiedzialny/a: Beata Szychowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2010/01/08 09:12:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2010/01/08 09:12:01 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2010/01/08 09:07:08 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2010/01/08 08:28:32 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2010/01/08 08:04:37 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2010/01/07 15:43:07 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2010/01/07 15:41:59 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2010/01/07 15:32:07 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2010/01/07 15:22:34 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2010/01/07 14:41:05 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2010/01/07 14:39:32 nowa pozycja