Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 77/09 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Prezydenckiej Rady Kultury

Data podpisania: 2009/02/25

Data wejścia w życie: 2009/02/25


Na podstawie § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Miasta Szczecina stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXX/598/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Szczecina (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2005 r. nr 10 poz. 178, zm. z 2008 r. Nr 78, poz.1721) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. W Zarządzeniu nr 106/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie powołania Prezydenckiej Rady Kultury (zm. Zarządzenie Nr 45/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 stycznia 2008 r.) wprowadza się następujące zmiany:
1)      w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W posiedzeniach Prezydenckiej Rady Kultury poświęconych dokonaniu wyboru nominowanych do Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin udział biorą z prawem głosu laureaci Nagrody Artystycznej z co najmniej czterech poprzednich edycji tego wyróżnienia”,
2)      § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Obsługę kancelaryjno-biurową posiedzeń Prezydenckiej Rady Kultury zapewnia Wydział Kultury i Ochrony Zabytków”,
3)      § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków”.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

udostępnił: Wydział Kultury i Ochrony Zabytków, wytworzono: 2009/02/27, odpowiedzialny/a: Cezary Cichy, wprowadził/a: Małgorzata Andryszewska, dnia: 2009/03/02 16:06:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Andryszewska 2009/03/02 16:06:46 modyfikacja wartości
Małgorzata Andryszewska 2009/03/02 15:51:46 modyfikacja wartości
Małgorzata Andryszewska 2009/02/27 13:46:47 nowa pozycja