Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 238/09 W sprawie zasad udostępniania nieruchomości, stanowiących własność gminy Miasto Szczecin na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu i innych inwestycji.

Data podpisania: 2009/05/26

Data wejścia w życie: 2009/05/26


ZARZĄDZENIE NR 238/09
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 26 maja 2009 r.

w sprawie zasad udostępniania nieruchomości, stanowiących własność gminy Miasto Szczecin na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu i innych inwestycji.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. nr 261 poz. 2603, ze zm.) oraz § 3 Uchwały Nr XLI/521/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Prezydenta Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (zm. Uchwała Nr XLII/532/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 stycznia 1998 r., Uchwała Nr X/397/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 21 czerwca 1999 r., Uchwała Nr XV/465/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 października 1999 r., Uchwała Nr XIX/580/2000 z dnia 10 stycznia 2000 r., Uchwała Nr XII/243/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 listopada 2003 r., Uchwała Nr XX/355/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r., Uchwała Nr XXXIII/632/05 Rady Miasta Szczecina z dnia 7 lutego 2005 r., Uchwała Nr XXXVII/696/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2005, Uchwała Nr L/955/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 6 lutego 2006 r.), Uchwała Nr XV/415/07 z dnia 19 listopada 2007 r., zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustalam następujące zasady udostępniania nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu i innych inwestycji, z wyłączeniem nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd oraz oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków użytkiem gruntowym "dr.

§ 2.1.

Sieci telekomunikacyjne, zaopatrzenia w gaz, energię elektryczną, wodę i odprowadzenia ścieków należy projektować w pasie linii rozgraniczających drogi lub ewentualnie na terenach zielonych, a odstępstwa od tej zasady możliwe są wyłącznie
w przypadku konieczności, wynikającej z warunków technicznych prowadzenia sieci oraz ukształtowania terenu.
2. Trasa przebiegu nowej inwestycji liniowej przez nieruchomości wymaga uzgodnienia
z Wydziałem Inwestycji Miejskich, a w uzasadnionych przypadkach również
z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Zarządem Dróg
i Transportu Miejskiego.
3. Zasady udostępnienia nieruchomości dla realizacji inwestycji telekomunikacyjnych wymagają uzgodnienia z Wydziałem Informatyki.

§ 3.1.

Zajęcie nieruchomości, na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu
i innych inwestycji następuje na wniosek inwestora, na podstawie pisemnej zgody Prezydenta Miasta bądź osoby przez niego upoważnionej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.
2. W przypadku budowy urządzeń infrastruktury technicznej o długości powyżej
20 m, a także w przypadku zajęcia nieruchomości w celu ocieplenia budynków zajęcie nieruchomości następuje na podstawie zgody, ujętej w umowie udostępnienia gruntu, zawieranej przez Prezydenta Miasta bądź osobę przez niego upoważnioną.
3. Razem z wnioskiem inwestor składa plan zagospodarowania terenu, sporządzony na mapach, spełniających przepisowe wymogi mapy nadającej się do celów projektowych
z czytelną treścią oraz projektem.
4. Na wniosek inwestora, będącego przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 3051 kodeksu cywilnego, zajęcie nieruchomości nastąpi na podstawie służebności przesyłu.

§ 4.1.

Zgoda na udostępnienie nieruchomości na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu i innych inwestycji następuje odpłatnie.
2. Opłata o której mowa w ust. 1, obejmuje:
1) opłatę lokalizacyjną (jednorazową), za zajęcie nieruchomości na czas realizacji inwestycji,
2) opłaty roczne, za zajęcie nieruchomości w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu oraz innych obiektów.
3. Przy ustalaniu wysokości opłat, o których mowa w ust. 1, stosuje się stawki, określone
w załączniku do Zarządzenia, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W przypadku określonym, w § 3 ust. 4 wysokość wynagrodzenia określana jest
na podstawie operatu szacunkowego, sporządzanego przez rzeczoznawcę majątkowego.
5. Wniesienie opłaty lokalizacyjnej albo wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4 uprawnia inwestora do zajęcia nieruchomości na okres 30 dni.
6. Za każdy rozpoczęty dzień zajęcia nieruchomości powyżej terminu ustalonego
w ust. 5 ustala się opłatę w wysokości 1/30 stosownej stawki.
7. W przypadku odstąpienia od realizacji planowanej inwestycji Gmina Miasto Szczecin zachowuje prawo do zatrzymania wynagrodzenia w wysokości 10% wniesionych opłat
– nie mniej jednak niż 50 zł.
8. Odpłata lokalizacyjna winna być wniesiona jednorazowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia przez Gminę inwestorowi pisemnej zgody, o której mowa w § 3 ust. 1 bądź odpowiednio w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy, o której mowa w § 3 ust. 2. Przepis ten stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu.
9. Opłaty roczne powinny być wnoszone z góry do dnia 31 marca każdego roku. Opłaty roczne obejmują pełny rok kalendarzowy zajęcia nieruchomości. Za niepełny rok kalendarzowy zajęcia nieruchomości wysokość opłaty rocznej obliczona jest proporcjonalnie do liczby miesięcy zajęcia nieruchomości. Zapłata pierwszej opłaty rocznej powinna nastąpić w terminie, o którym mowa w ust. 8.
10. Na zasadach, określonych w § 5 niniejszego zarządzenia opłaty lokalizacyjne i opłaty roczne za udostępnienie gruntu ulegają odpowiedniemu zmniejszeniu bądź opłat lokalizacyjnych i opłat rocznych nie pobiera się.


§ 5.1. Opłat lokalizacyjnych i opłat rocznych za udostępnienie gruntu nie pobiera się
w przypadku zajęcia nieruchomości:
1) na cele inwestycji budowy infrastruktury drogi publicznej razem z pełną infrastrukturą niezbędną dla drogi oraz dla nieruchomości przyległych, o ile inwestycja ta zostanie przekazana nieodpłatnie po jej zakończeniu Gminie Miasto Szczecin.
2) na cele inwestycji infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu, o ile inwestycja ta zostanie przekazana nieodpłatnie po jej zakończeniu Gminie Miasto Szczecin.
3) przez spółki, w których Gmina Miasto Szczecin posiada 100% udziałów.
4) w przypadku realizacji inwestycji dla Gminy Miasto Szczecin.
2. W przypadku zajęcia nieruchomości, w celu realizacji inwestycji technicznego uzbrojenia terenu - finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, opłatę lokalizacyjną obniża się o 90%.
3. W przypadku zbiegu ulg nie podlegają one sumowaniu lecz stosuje się stawkę korzystniejszą dla inwestora.
4. Odstąpienie od naliczania opłat bądź obniżenie ich wysokości może nastąpić także
w innych przypadkach za zgodą Prezydenta Miasta Szczecin.


§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.


§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2009/06/03, odpowiedzialny/a: Przemysław Taraciński, wprowadził/a: Michał Wieczorek, dnia: 2009/06/03 14:31:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Michał Wieczorek 2009/06/03 14:31:11 nowa pozycja