Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 271/09 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Data podpisania: 2009/06/10

Data wejścia w życie: 2009/06/10


 

 

ZARZĄDZENIE NR 271/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 10 czerwca 2009 r.
 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 Na podstawie art. 9g ust. 2 w związku z art. 91 d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, Dz.U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, Dz.U. z 2008 r. Nr 145, Nr 227, poz. 1505, poz. 917, Dz.U. z 2009 r. Nr 1 poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572.) zarządzam co następuje:

 § 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli Specjalistycznej Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Pogotowie Opiekuńcze” w Szczecinie, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

1)     Jacek Cerebież- Tarabicki - Przewodniczący Komisji - przedstawiciel organu prowadzącego,
2)     Renata Karwowska - przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego w zakresie realizacji standardu opieki i wychowania Zachodniopomorskiego Urzędu 
        Wojewódzkiego - członek Komisji,
3)     Barbara Bartoszewicz - p.o. Dyrektora Specjalistycznej Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Pogotowie Opiekuńcze”,
4)     Mariusz Gerula            - członek Komisji  - ekspert,
5)     Jerzy Wojciechowski   - członek Komisji - ekspert.

§ 2. Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Załączniki:

udostępnił: WZiPS, wytworzono: 2009/06/16, odpowiedzialny/a: Jacek Cerebież-Tarabicki, wprowadził/a: Maciej Jasiński, dnia: 2009/06/16 11:21:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Maciej Jasiński 2009/06/16 11:21:14 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2009/06/16 11:10:20 nowa pozycja