Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 211/09 w sprawie przeprowadzenia w drodze spisu z natury inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w magazynie dekoracji miasta i sprzętu sportowo - turystycznego znajdującym się w budynku Urzędu Miasta pl. Armii

Data podpisania: 2009/05/14

Data wejścia w życie: 2009/05/14


ZARZĄDZENIE NR 211/09

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 14 maja 2009 r.

 

 

 

w sprawie przeprowadzenia w drodze spisu z natury inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w magazynie dekoracji miasta i sprzętu sportowo - turystycznego znajdującym się w budynku Urzędu Miasta pl. Armii Krajowej 1 oraz w budynkach przy ul. Krasińskiego 6-7 i ul. Długosza 25 .

 

            Na podstawie art. 4 ust. 5 w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 września   1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 Nr 76, poz. 694, z 2003 Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535,  Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 z 2006 Nr 157, poz. 1119 i  Nr 208, poz. 1540, z 2008 Nr 63 poz. 393, Nr 144 poz. 900, Nr 171 poz. 1056, Nr 214 poz. 1343) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717  i Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) zarządzam, co następuje :

 

§ 1. 1. Zobowiązuję do przeprowadzenia w drodze spisu z natury inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w magazynie dekoracji miasta i sprzętu sportowo - turystycznego znajdującym się w budynku Urzędu Miasta pl. Armii Krajowej 1 oraz budynkach przy ul. Krasińskiego 6-7
i ul. Długosza 25 .

2. Inwentaryzacja winna odbyć się w terminie do 30 maja 2009 r.

 

§ 2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji o której mowa w § 1 powołuje zespół spisowy
w następującym składzie:

Przewodniczący:

1) Andrzej Makowski – Podinspektor w Wydziale Obsługi Urzędu,

 Członkowie:

2) Marek Hańko – Główny Specjalista w Wydziale Obsługi Urzędu,

3)  Regina Bonowicz – Inspektor w Wydziale Obsługi Urzędu,

 Osoby uczestniczące w czynnościach spisowych:

4)  Marcin Wardach – Podinspektor w Wydziale Obsługi Urzędu, osoba przejmująca odpowiedzialność materialną za ewidencję majątku,

5)  Zbigniew Serdyński – Inspektor w Wydziale Obsługi Urzędu, osoba zdająca.

§ 3. Zobowiązuję przewodniczącego zespołu spisowego do:

1)      przeprowadzenia w drodze spisu z natury inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej
w magazynie dekoracji miasta i sprzętu sportowo - turystycznego
w określonym terminie i w wyznaczonym miejscu

2) terminowego (5 dni roboczych po zakończeniu spisu) przekazania Przewodniczącemu Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej arkuszy spisowych.

3)  rozliczenia z pobranych arkuszy spisowych.

 

§ 4. Za przeprowadzenie inwentaryzacji odpowiada Przewodniczący Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej UM Szczecin.

§ 5. Za wprowadzenie do ewidencji księgowej wyników inwentaryzacji odpowiada Zastępca Skarbnika Miasta.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


udostępnił: Stała Komisja Inwentaryzacyjna, wytworzono: 2009/05/21, odpowiedzialny/a: Wojciech Wnuk, wprowadził/a: Wioletta Lisińska, dnia: 2009/05/21 11:48:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Lisińska 2009/05/21 11:48:57 modyfikacja wartości
Wioletta Lisińska 2009/05/21 11:48:32 modyfikacja wartości
Wioletta Lisińska 2009/05/21 11:47:48 nowa pozycja