Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 366/09 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad redagowania, przygotowywania i przedkładania projektów uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta

Data podpisania: 2009/07/24

Data wejścia w życie: 2009/07/24


ZARZĄDZENIE NR 366/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 24 lipca 2009 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad redagowania, przygotowywania i przedkładania projektów uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 35 ust. 2 i art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz § 7 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 195/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin zarządzam, co następuje :

   § 1. W Zarządzeniu Nr 668/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie zasad redagowania, przygotowywania i przedkładania projektów uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta (zm. Zarządzenie Nr 580/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 listopada 2007 r.) w § 19 po pkt 4 dodaje się pkt 41 w brzmieniu :

„41) uzyskania opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych powołanej przy Prezydencie Miasta, za pośrednictwem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w przypadku projektów programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych”.

   § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2009/07/24, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Beata Szychowska, dnia: 2009/07/30 10:30:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Szychowska 2009/07/30 10:30:53 nowa pozycja