Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 481/09 w sprawie wzoru legitymacji członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie

Data podpisania: 2009/10/08

Data wejścia w życie: 2009/10/08
Zarządzenie Nr 481/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 8 października 2009r.

w sprawie wzoru legitymacji członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie


Na podstawie art. 41 ust. 3, art. 18 ust. 8, art. 183 ustawy dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 z późniejszymi zmianami) oraz art.79a ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007r. Nr 155 poz. 1095 z późniejszymi zmianami), w związku z § 1 Zarządzenia Nr 339/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 sierpnia 2008r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie oraz § 6 pkt 3 lit. a Załącznika do Zarządzenia Nr 38/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie, zarządzam, co następuje:§ 1. W celu dokonywania przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o której mowa w art. 18 ust. 8 ustawy dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 z późniejszymi zmianami), ustala się wzór legitymacji członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie, jak w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Legitymacja członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie jest ważna na okres pełnienia funkcji członka Komisji i podlega zwrotowi z dniem odwołania z funkcji członka Komisji.

§ 3. Wydawanie legitymacji członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie oraz ich ewidencję prowadzi Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin.

§ 4. Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2009/10/29, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Katarzyna Dabrowska, dnia: 2009/10/29 15:26:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Dabrowska 2009/10/29 15:26:00 modyfikacja wartości
Katarzyna Dabrowska 2009/10/29 15:23:23 modyfikacja wartości
Katarzyna Dabrowska 2009/10/29 15:14:34 nowa pozycja