Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 173/09 zmieniające w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat ze środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Data podpisania: 2009/04/28

Data wejścia w życie: 2009/01/01


                                  
 
   ZARZĄDZENIE NR 173/09
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
    z dnia 28 kwietnia 2009 r.
 
 
 
zmieniające w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat ze środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli
 
 
            Na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238,  Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458 ) oraz §7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków  (Dz. U. Nr 46, poz.430), zarządzam, co następuje :
 
§ 1. 1.Ustalam maksymalne kwoty dofinansowania ze środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli:
1) opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla nauczycieli studiujących na kierunkach zgodnych z priorytetami określonymi w polityce edukacyjnej oraz z założeniami planu rozwoju szkoły, w wysokości do 75%  kosztów jednego semestru, nie więcej jednak niż 1500 zł,
2) opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki, w kwocie nie wyższej niż 500 zł dla jednego nauczyciela,
3) kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje, w kwocie nie wyższej niż 100 zł na jednego nauczyciela.
2. Podział środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli następuje na podstawie wniosków dyrektorów szkół i placówek przedłożonych do Wydziału Oświaty.
 
§ 2.     Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty.
 
§ 3.     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia  1 stycznia 2009 r.
 
 
 
 
Prezydent Miasta
Piotr Krzystek

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2009/04/29, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Dominik Molawa, dnia: 2009/04/29 13:53:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dominik Molawa 2009/04/29 13:53:39 nowa pozycja