Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 128/09 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin

Data podpisania: 2009/03/26

Data wejścia w życie: 2009/03/26


ZARZĄDZENIE NR 128/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 26 marca 2009 r.
 
 
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin
 
 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz.1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz.1203, Nr 167 , poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458), zarządzam, co następuje:
 
       § 1. W Regulaminie Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 15/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 stycznia 2009 r.w sprawie ustanowienia Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin, § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
 
„2. Zgłoszenia kandydatur przyjmowane będą do dnia 10 kwietnia każdego roku.”.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Rozwoju Miasta.
 
§3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Prezydent Miasta Szczecin
     […] Piotr Krzystek

udostępnił: Wydział Rozwoju Miasta, wytworzono: 2009/03/26, odpowiedzialny/a: Tomasz Banach, wprowadził/a: Stefan Karbownik, dnia: 2009/04/10 11:58:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Stefan Karbownik 2009/04/10 11:58:50 modyfikacja wartości
Stefan Karbownik 2009/04/10 11:53:21 nowa pozycja