Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 579/09 w sprawie Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Data podpisania: 2009/12/08

Data wejścia w życie: 2009/12/08


ZARZĄDZENIE Nr 579/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 8 grudnia 2009 r.

w sprawie Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Na podstawie art. 15a ust. 2 w związku z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 157, poz.1119, z 2008 r. Nr 171, poz.1056, Nr 180, poz.1109, z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323) oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) i art. 35 ust. 2 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753), zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam „Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Na koordynatora wszystkich spraw związanych z realizacją przez Prezydenta Miasta Szczecin zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wyznaczam Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, zwanego dalej Koordynatorem.
2. Na zastępcę Koordynatora wyznaczam Zastępcę Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3.1. W celu właściwego zabezpieczenia dokumentacji dotyczącej podejmowanych czynności związanych z podejrzeniem wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub finansowania terroryzmu ustalam wzór Rejestru powiadomień Głównego Inspektora Informacji Finansowej, zwany dalej „Rejestrem powiadomień” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. „Rejestr powiadomień” prowadzony jest przez Koordynatora w formie księgi o stronach ponumerowanych i przesznurowanych. Ostatnia strona winna być zalakowana i opatrzona w pieczęć urzędową oraz podpis osoby upoważnionej.
3. W przypadku zaistnienia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, Prezydent Miasta Szczecin powiadamia o podejrzeniu Głównego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Projekt powiadomienia przygotowuje Koordynator. Wzór powiadomienia GIIF stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. Pracownik Urzędu Miasta Szczecin lub jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin, podejrzewający zaistnienie sytuacji wymagającej powiadomienie GIIF, sporządza notatkę według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Zobowiązuje się Koordynatora do :
1) opracowania i przekazania Prezydentowi Miasta za pośrednictwem Skarbnika Miasta, informacji o podjętych w ciągu roku działaniach w zakresie objętym niniejszym zarządzeniem, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku,
2) przedstawienia propozycji zmian i uzupełnień niniejszego zarządzenia,
3) przedstawienia propozycji szkoleń pracowników w zakresie objętym niniejszym zarządzeniem.

§ 5. Zobowiązuję dyrektorów / kierowników wydziałów i biur Urzędu Miasta Szczecin oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin do zapoznania się i przestrzegania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz do zapewnienia realizacji niniejszego zarządzenia.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 70/09 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

§ 7. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2009/12/18, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2009/12/18 09:54:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2009/12/18 09:54:58 nowa pozycja