Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 265/09 Powołanie Sądu Konkursowego do przeprowadzenia "konkursu na opracownie kencepcji architektoniczno-przetrzennej Portu Jachtowgo Szczecin zlokalizowanego na Wyspie Grodzkiej i przy Nabrzeżu Starówka

Data podpisania: 2009/06/10

Data wejścia w życie: 2009/06/10


ZARZĄDZENIE Nr 265/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 10 czerwca 2009 r.


w sprawie powołania Sądu Konkursowego do przeprowadzenia „Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej Portu Jachtowego Szczecin zlokalizowanego na Wyspie Grodzkiej i przy Nabrzeżu Starówka na Łasztowni w Szczecinie.”

Na podstawie art. 112 ust. 2 i art. 113 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z 2008 r., Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 101), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Sąd Konkursowy do przeprowadzenia „Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej Portu Jachtowego Szczecin zlokalizowanego na Wyspie Grodzkiej i przy Nabrzeżu Starówka na Łasztowni w Szczecinie” w składzie:
Przewodniczący:
1) Zbigniew Andruszkiewicz - Stowarzyszenie Architektów Polskich, Oddział Szczecin,
Członkowie:
2) Marek Kosy – Wydział Gospodarki Przestrzennej i Geodezji, Urząd Morski w Szczecinie,
3) Janusz Charkiewicz - Przewodniczący Komisji Technicznej, Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski,
4) Iwona Klimek - Łukaszewska, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Szczecinie,
5) Anna Nawacka – Górzeńska – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta,
6) Ewa Nosek – Architekt Miasta, Urząd Miasta Szczecin,
7) Wiesława Rabińska - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej, Urząd Miasta Szczecin,
8) Jerzy Raducha – Kierownik Biura ds. Morskich, Urząd Miasta Szczecin,
9) Marek Trojnar - Biuro Rozwoju Portu, Zarząd Morskich Portów Szczecin – Świnoujście,
Sekretarz:
10) Filip Gruszczyński – Inspektor ds. Morskich, Biuro ds. Morskich, Urząd Miasta Szczecin.

§ 2. Zadaniem Sądu, o którym mowa w § 1, jest:
1) ocena spełnienia przez Uczestników konkursu wymagań określonych w regulaminie konkursu,
2) ocena prac konkursowych,
3) opracowanie opinii o pracach konkursowych,
4) wybór najlepszych prac konkursowych i przyznanie nagród,
5) ewentualne wnioskowanie o unieważnienie konkursu,
6) przygotowanie uzasadnienia rozstrzygnięcia konkursu,
7) poprowadzenie dyskusji pokonkursowej,
8) opracowanie zaleceń i wytycznych merytorycznych pokonkursowych do pracy projektowej ocenionej najwyżej.
§ 3. Organizację, tryb pracy Sądu oraz zasady przeprowadzania konkursu określa Regulamin Konkursu, stanowiący załącznik do niniejszego konkursu, zwany dalej Regulaminem.
§ 4. Członkowie Sądu, o których mowa w § 1 zobowiązani są do wykazania szczególnej staranności przy realizacji powierzonych zadań.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Prezydent Miasta Szczecin.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Biuro ds. Morskich, wytworzono: 2009/06/10, odpowiedzialny/a: Jerzy Raducha, wprowadził/a: Filip Gruszczyński, dnia: 2009/10/05 12:32:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Filip Gruszczyński 2009/10/05 12:32:07 nowa pozycja