Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 228/09 w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta ds. uzyskania dla Miasta Szczecin tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016

Data podpisania: 2009/05/22

Data wejścia w życie: 2009/05/22


ZARZĄDZENIE NR 228/09
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 22 maja 2009 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta ds. uzyskania dla Miasta Szczecin tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. 

Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 195/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin zarządzam, co następuje :

§ 1. 1. Powołuje się Pana MARKA SZTARKA – Dyrektora samorządowej instytucji kultury „Szczecin 2016” na Pełnomocnika Prezydenta ds. uzyskania dla Miasta Szczecin tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016.
2. Do zadań Pełnomocnika, o którym mowa w ust. 1 należy koordynowanie działań związanych z uzyskaniem dla Miasta Szczecin tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016, a w szczególności :
1) opracowanie strategii i planu działań zmierzających do osiągnięcia przez Miasto Szczecin tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku,
2) prowadzenie monitoringu działań Europejskich Stolic Kultury oraz kandydatów do tytułu w Polsce i innych krajach,
3) koordynowanie i monitorowanie działań szczecińskich instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych i innych podmiotów na potrzeby opracowywanego programu starań o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku,
4) koordynowanie współpracy z innymi miastami – Europejskimi Stolicami Kultury oraz kandydatami do tego tytułu,
5) współpraca z samorządami: województwa zachodniopomorskiego, powiatów i gmin zachodniopomorskich,
6) współpraca z samorządami i środowiskami kultury Meklemburgii i Pomorza Przedniego, Brandenburgii, Berlina oraz innych miast i regionów europejskich,
7) nadzór nad przygotowaniem i realizacją polityki komunikacji w kontekście starań Miasta Szczecin o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, w tym akcji promocyjnych i kampanii społecznych,
8) występowanie z wnioskami na rzecz usprawnienia, poprawy działań niezbędnych do realizacji projektu starań Miasta Szczecin o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016,
9) przygotowywanie cyklicznych raportów z postępu prac nad kandydaturą Miasta Szczecin do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku.
3. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 1 pełni swoją funkcję nieodpłatnie.

§ 2. W celu realizacji niniejszego zarządzenia zobowiązuję dyrektorów wydziałów i kierowników biur Urzędu Miasta Szczecin oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin do ścisłej współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. uzyskania dla Miasta Szczecin tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 1 ust. 2.

§ 3. Nadzór nad działalnością Pełnomocnika ds. uzyskania dla Miasta Szczecin tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 sprawuje Prezydent Miasta Szczecin.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2009/05/22, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Beata Szychowska, dnia: 2009/05/22 14:14:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Szychowska 2009/05/22 14:14:49 nowa pozycja