Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 392/09 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Sądu Konkursowego

Data podpisania: 2009/08/11

Data wejścia w życie: 2009/08/11


ZARZĄDZENIE Nr 392/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 11 sierpnia 2009 r.zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Sądu Konkursowego do przeprowadzenia „Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej Portu Jachtowego Szczecin zlokalizowanego na Wyspie Grodzkiej i przy Nabrzeżu Starówka na Łasztowni
w Szczecinie.”

Na podstawie art. 112 ust. 2 i art. 113 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z 2008 r., Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742), zarządzam co następuje:

§ 1. W regulaminie Konkursu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 265/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Sądu Konkursowego do przeprowadzenia „Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej Portu Jachtowego Szczecin zlokalizowanego na Wyspie Grodzkiej i przy Nabrzeżu Starówka na Łasztowni w Szczecinie”, w § 8 ust. 4,5,6 otrzymują brzmienie:

„4. Wizja lokalna na Wyspie Grodzkiej odbędzie się w terminie od 17.08.2009 r. do 28.08.2009r. – o dokładnej dacie i godzinie Uczestnicy zostaną poinformowani
w zaproszeniu do udziału w konkursie.
5. Ustala się termin zadawania pytań dotyczących Regulaminu Konkursu i przedmiotu konkursu – 04.09.2009 r.
6. Ustala się termin odpowiedzi na pytania – 11.09.2009.”


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.UZASADNIENIE

W związku z brakami formalnymi we wnioskach o uczestnictwo w Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej Portu Jachtowego Szczecin zlokalizowanego na Wyspie Grodzkiej i przy Nabrzeżu Starówka na Łasztowni w Szczecinie konieczne było na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) wezwanie Uczestników do uzupełnienia odpowiednich oświadczeń
i dokumentów. Uczestnicy otrzymali termin na uzupełnienia do 31 lipca 2009. Spowodowało to przesunięcie terminów:
1. zaproszenia Uczestników do udziału w Konkursie – 11.08.2009 r.
2. wizji lokalnej na Wyspie Grodzkiej od 17.08.2009 r. do 28.08.2009 r.
3. zadawania pytań dotyczących Regulaminu Konkursu i przedmiotu konkursu – 04.09.2009 r.
4. odpowiedzi na pytania – 11.09.2009 r.
Pozostałe terminy nie uległy zmianie.
Wobec powyższego zasadnym stało się podjęcie stosownego zarządzenia.


udostępnił: Biuro ds. Morskich, wytworzono: 2009/08/11, odpowiedzialny/a: Jerzy Raducha, wprowadził/a: Filip Gruszczyński, dnia: 2009/10/05 12:40:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Filip Gruszczyński 2009/10/05 12:40:38 modyfikacja wartości
Filip Gruszczyński 2009/10/05 12:40:01 nowa pozycja