Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 184/09 W sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2008/2009

Data podpisania: 2009/04/29

Data wejścia w życie: 2009/04/29


ZARZĄDZENIE NR 184/09
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2008/2009 oraz wzoru umowy o przekazywanie stypendium.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz § 10 ust. 7 i § 13 ust. 2 regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2008/2009 stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLII/804/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminów udzielania stypendiów dla uczniów i studentów finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w roku szkolnym i akademickim 2005/2006 (zm. Uchwała Nr XLIII/843/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 września 2005 r, Uchwała Nr XLVII/891/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 grudnia 2005 r., Uchwała Nr LVI/1054/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 maja 2006 r., Uchwała Nr XXXIV/106/09 Rady Miasta Szczecin), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam wzór wniosku o przyznanie stypendium, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia wraz z formularzami do wniosku:
1) Oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - załącznik nr 1 do wniosku
2) Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – załącznik nr 2 do wniosku

§ 2.

Zatwierdzam wzór umowy o przekazywanie stypendium, stanowiący załącznik
nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecina właściwemu ds. oświaty.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2009/06/04, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Beata Trzos, dnia: 2009/06/04 10:20:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Trzos 2009/06/04 10:20:23 nowa pozycja