Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 474/09 w sprawie przekazania nabrzeża Bulwar Nadodrzański oraz zbiornika retencyjnego wód deszczowych "Warszewo" wraz z drogą dojazdową do zbiornika w rejonie ul. Duńskiej w Szczecinie

Data podpisania: 2009/10/05

Data wejścia w życie: 2009/10/05


ZARZĄDZENIE NR 474/09
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 5 października 2009 r.


w sprawie przekazania nabrzeża Bulwar Nadodrzański oraz zbiornika retencyjnego wód deszczowych „Warszewo” wraz z drogą dojazdową do zbiornika w rejonie ul. Duńskiej w Szczecinie stanowiących własność Urzędu Miasta Szczecin do zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych.Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420),
zarządzam, co następuje:


§ 1. Przekazuje się do zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie niżej wymienione środki trwałe:
1) nabrzeże Bulwar Nadodrzański, od budynku Szczecińskiego Centrum Przedsiębiorczości (przy Moście Kablowym) do połączenia z Bulwarem Piastowskim (na wysokości budynku Poczty Polskiej przy ul. Dworcowej) o wartości 9 326 544,44 zł
2) zbiornik retencyjny wód deszczowych „Warszewo” wraz z drogą dojazdową do zbiornika zlokalizowany w rejonie ul. Duńskiej w Szczecinie o wartości 1 835 052,98 zł


§ 2. Przekazanie środków trwałych, o którym mowa w § 1 nastąpi w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze.


§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, wytworzono: 2009/10/29, odpowiedzialny/a: Michał Przepiera, wprowadził/a: Tomasz Holona, dnia: 2009/10/29 14:47:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Holona 2009/10/29 14:47:01 modyfikacja wartości
Tomasz Holona 2009/10/29 14:45:18 modyfikacja wartości
Tomasz Holona 2009/10/29 14:44:41 nowa pozycja