Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 349/09 w sprawie dokonania przesunięć środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania dotyczące rehabilitacji społecznej i zawodowej na rok 2009

Data podpisania: 2009/07/14

Data wejścia w życie: 2009/07/14


Na podstawie § 2 Uchwały Nr XXXII/803/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2009 zarządzam, co następuje :

 

§ 1. Wyrażam zgodę na dokonanie przesunięć środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania dotyczące rehabilitacji społecznej i zawodowej na rok 2009 według załącznika do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy.

 

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. społecznych, kultury, ochrony konserwatorskiej zabytków oraz kultury fizycznej, sportu i turystyki.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  

Załącznik do Zarządzenia Nr 349/09

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia  14 lipca 2009r.

 

Przesunięcia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wymienione zadania na rok 2009:

 

Nazwa zadania

Kwota przyjęta
w uchwale Nr XXXII/803/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 2009r.
,Zarządzeniem Nr 85/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 03 marca 2009r. oraz Zarządzeniem Nr 188/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 kwietnia 2009r.

Kwota  przesunięcia

Kwota po zmianie

Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

552 650 zł

36 955 zł

589 605 zł

Wydatki na instrumenty i usługi rynku pracy, w tym wydatki wynikające z umów zawartych w roku 2008 i przypadające do realizacji w roku 2009 

41 817 zł

23 919 zł

65 736 zł

Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuację działalności gospodarczej 

13 253 zł

- 6 140 zł

7 113 zł

Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na adaptację pomieszczeń i urządzeń w związku z przystosowaniem stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej oraz zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy

44 000 zł

- 27 518 zł

16 482 zł

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

410 450 zł

22 731 zł

433 181 zł

Refundacja wynagrodzenia osób niepełnosprawnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia - zobowiązania wynikające z umów zawartych w roku 2008 i przypadające do realizacji w roku 2009

215 623 zł

- 45 447 zł

170 176 zł

Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnych

9 000 zł

- 4 500 zł

4 500 zł

 

W roku 2009 na rehabilitację osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została przeznaczona kwota 4 719 420, w tym na rehabilitację zawodową kwota 1 333 443 zł, natomiast na rehabilitację społeczną kwota 3 385 977 zł.

 


udostępnił: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, wytworzono: 2009/07/16, odpowiedzialny/a: Beata Andruszkiewicz, wprowadził/a: Beata Andruszkiewicz, dnia: 2009/07/16 09:38:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Andruszkiewicz 2009/07/16 09:38:57 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2009/07/16 09:37:31 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2009/07/16 09:36:49 nowa pozycja