Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 453/09 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Przygotowania Projektu pn.: „Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej”

Data podpisania: 2009/09/17

Data wejścia w życie: 2009/09/17


Na podstawie art. 9 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 195/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 04 maja 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin zarządzam co następuje :

§ 1.1. Powołuję Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej – Sebastiana Wypycha na Pełnomocnika ds. Przygotowania Projektu pn.: „Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej” ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007 - 2013, Oś Priorytetowa 6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych, Działanie 6.1. Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym, Poddziałanie 6.1.1. Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym.
2. Podstawę oraz zakres działania Pełnomocnika stanowi Umowa dotycząca przygotowania projektu indywidualnego nr PU/04/30/2009 zawarta w dniu 24 lipca 2009 r. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Województwem Zachodniopomorskim.

§ 2. W przypadku nieobecności Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej – Sebastiana Wypycha funkcję Pełnomocnika pełnił będzie Zastępca Dyrektora Biura Budżetu i Funduszy Pomocowych – Łukasz Pundyk.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych, wytworzono: 2009/10/05, odpowiedzialny/a: Łukasz Pundyk, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2009/12/29 13:12:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2009/12/29 13:12:27 modyfikacja wartości
Rafał Księżopolski 2009/10/05 12:14:31 nowa pozycja