Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 457/09 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Data podpisania: 2009/09/21

Data wejścia w życie: 2009/09/21


 

ZARZĄDZENIE NR 457/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 21 września 2009 r.
 
 
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
 
 
       Na podstawie art. 36 ust.1 w związku z art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753), § 10 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIX/509/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie połączenia jednostek budżetowych o nazwach Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/832/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2009 r. zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1. Zatwierdzam Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia. 
 
§ 2. 1. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
2. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie dostosuje strukturę organizacyjną Ośrodka do postanowień Regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia w terminie do dnia 31 grudnia 2009 r.
 
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 204/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

udostępnił: WZiPS, wytworzono: 2009/10/07, odpowiedzialny/a: Małgorzata Olejnik, wprowadził/a: Maciej Jasiński, dnia: 2009/10/07 11:06:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Maciej Jasiński 2009/10/07 11:06:00 nowa pozycja