Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 58/09 w sprawie przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej

Data podpisania: 2009/02/12

Data wejścia w życie: 2009/02/12


ZARZĄDZENIE NR 58/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 12 lutego 2009 r.w sprawie przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej
w Szczecinie


    Na podstawie art. 188 ust.2 pkt.2 i ust.4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104, z 2005 roku Nr 169 poz.1420, z 2006 roku Nr 45, poz.319; Nr 104, poz.708, Nr 170 poz.1217, 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249 poz.1832, z 2007 roku Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984, z 2008 roku Nr 180 poz.1112, Nr 209 poz.1317, Nr 216 poz.1370) oraz § 23 pkt.4 uchwały
Nr XXX/768/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2009 rok (z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuję Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie uprawnienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej.
2. Uprawnienie ma zastosowanie do zmian w planie finansowym jednostki w części dotyczącej zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych dotacją celową z budżetu państwa.

§ 2. 1. O podjętej decyzji w sprawie zmian określonych w § 1 Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej informuje w terminie do 7 dni Prezydenta Miasta Szczecin.
2. W przypadku dokonania zmian innych, niż określone w § 1 decyzje uznaję się za nie mającą mocy prawnej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2009 r.


udostępnił: Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych, wytworzono: 2009/05/25, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2009/05/25 14:20:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2009/05/25 14:20:21 nowa pozycja