Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 258/09 w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2009 r.

Data podpisania: 2009/06/05

Data wejścia w życie: 2009/06/05


ZARZĄDZENIE NR 258/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 5 czerwca 2009 r.


w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2009 r.

    Na podstawie art. 186 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104, z 2005 roku Nr 169 poz.1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz.708, Nr 170 poz.1217, 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249 poz.1832, z 2007 roku Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984, z 2008 r. Nr 180 poz.1112 ,Nr 209 poz.1317, Nr 216 poz.1370, Nr 227 poz.1505 z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz.504, Nr 72 poz.619, Nr 79 poz.666) oraz § 23 uchwały Nr XXX/768/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2009 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany w zakresie wydatków budżetowych Miasta Szczecin na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadzam zmiany do układu wykonawczego budżetu Miasta Szczecin na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. W zarządzeniu Nr 1/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2009 rok (z późnieszymi zmianami) użyte w różnej liczbie i przypadku nazwy zadań budżetowych zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku nazwami zadań budżetowych:
1) "Bałtycki Port Kultury – Willa Lentza" - zastępuje się "Willa Lentza",
2) "Modernizacja chodników przy ulicach objętych Programem „Poprawa jakości wody w Szczecinie” - zastępuje się "Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników przy ulicach objętych Programem „Poprawa jakości wody w Szczecinie",
3) "Opracowanie dokumentacji projektowej – dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów – etap II" - zastępuje się "Opracowanie dokumentacji projektowej – dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów – etap I",
4) "Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia" - zastępuje się "Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia (remont Mostu Cłowego)".

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów/Biur wymienionym w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych, wytworzono: 2009/06/17, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2009/06/17 07:49:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2009/06/17 07:49:31 nowa pozycja