Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 116/09 w sprawie ustalenia limitu lokali mieszkalnych na 2009 r. stanowiących własność towarzystw budownictwa społecznego, a pozostających w dyspozycji Gminy.

Data podpisania: 2009/03/18

Data wejścia w życie: 2009/03/18


ZARZĄDZENIE NR 116/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 18 marca 2009r.


w sprawie ustalenia limitu lokali mieszkalnych na 2009 r. stanowiących własność towarzystw budownictwa społecznego , a pozostających w dyspozycji Gminy.

Na podstawie § art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 101, poz.1710, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 5 , poz.78, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 90, poz. 1837, , Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz. 1218 z 2008r Nr 180, poz.1111, Nr 223 poz.1458) oraz § 6 ust. 2 Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 170/06 z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie ustalenia zasad wydawania przez Gminę Szczecin upoważnień do zawierania umów najmu lokali stanowiących zasób Towarzystw Budownictwa Społecznego, a pozostających w dyspozycji Gminy, zarządzam, co następuje :

§ 1.

W celu zrealizowania wniosków pozytywnie zaopiniowanych przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, a realizowanych poprzez wskazanie lokali z zasobów towarzystw budownictwa społecznego, ustala się na 2009 r. limit 3 lokali mieszkalnych.

§ 2.

Niewykorzystany limit nie przechodzi na następny rok kalendarzowy.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Budżetowego pn. „Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych.”

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2009/05/25, odpowiedzialny/a: Marcin Wajdziak, wprowadził/a: Edward Różycki, dnia: 2009/05/25 14:39:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Edward Różycki 2009/05/25 14:39:09 nowa pozycja