Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 615/09 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2009/12/29

Data wejścia w życie: 2010/01/01


ZARZĄDZENIE NR 615/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 29 grudnia 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335; zm. Nr 118, poz. 561; Nr 139, poz.647; Nr 147, poz. 686; z 1997 r. Nr 82, poz. 518; Nr 121, poz.770; z 1998 r. Nr 75, poz. 486; Nr 113, poz.717; z 2002 r. Nr 135, poz.1146; z 2003 r. Nr 213, poz. 2081; z 2005 r. Nr 249, poz.2104; z 2007 r. Nr 69, poz.467; Nr 86, poz.522; Nr 89 poz. 589, Nr 237, poz. 1654, Nr 237, poz. 1656; z 2009 r. Nr 157, poz.1241) i w związku z art. 27 ust.1 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 854; zm. Nr 100, poz. 1080; Nr 128, poz. 1405; z 2002 r. Nr 135, poz. 1146; Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 63, poz. 590; Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 240, poz.2407; z 2008 r. Nr 90, poz. 562) zarządzam, co następuje:


§ 1. W Regulaminie Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 559/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 grudnia 2009 w sprawie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 15 ust. 1 pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie:
„ a) dofinansowanie do wczasów zorganizowanych, profilaktycznych, leczenia sanatoryjnego – otrzymuje osoba uprawniona na podstawie złożonego wniosku, wraz z oryginałem faktury/rachunku potwierdzającym korzystanie z wypoczynku, nie później niż w ciągu 14 dni po zakończeniu urlopu. Dokument potwierdzający pobyt musi być wystawiony na osobę uprawnioną, musi zawierać czas i miejsce trwania wypoczynku oraz koszt przypadający na jedną osobę. Pracodawca określa maksymalne kwoty od których naliczane jest dofinansowanie za czas trwania wypoczynku, zgodnie z § 6 ust.1 pkt 3, w przypadku, gdy koszt jest niższy od określonej kwoty maksymalnej, dofinansowanie nalicza się od kwoty rzeczywistej. Pracownik występujący o dofinansowanie do wczasów zorganizowanych za okres pobytu krótszy niż 14 dni, musi przedstawić potwierdzenie wykorzystania urlopu w ilości co najmniej 14 dni, w tym co najmniej 10 dni urlopu wypoczynkowego. Wniosek o wypłatę dofinansowania nie spełniający wymogów zostaje rozpatrzony negatywnie.”
„b) dofinansowanie do kolonii letnich, zimowisk, obozów młodzieżowych – otrzymuje osoba uprawniona na podstawie złożonego wniosku, wraz z oryginałem faktury/ rachunku potwierdzającym korzystanie z wypoczynku, nie później niż 14 dni po zakończonym turnusie pobytu. Dokument potwierdzający pobyt musi zawierać czas i miejsce trwania wypoczynku oraz jego koszt. Wniosek o wypłatę dofinansowania nie spełniający wymogów zostaje rozpatrzony negatywnie. Przy dofinansowaniu wypoczynku dzieci do lat 18, do dokumentów potwierdzających pobyt wystawianych przez inne instytucje niż biura podróży, związek harcerstwa polskiego i szkoły należy dołączyć poświadczenie, iż podmiot wystawiający dokument ma uprawnienia do prowadzenia działalności w tym zakresie. W przeciwnym wypadku naliczone dofinansowanie do wypoczynku będzie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Pracodawca określa maksymalne kwoty, od których naliczane jest dofinansowanie za czas trwania wypoczynku, zgodnie z § 6 ust.1 pkt 2, oraz załącznikiem Nr 9, w przypadku, gdy koszt jest niższy od określonej kwoty maksymalnej, dofinansowanie nalicza się od kwoty rzeczywistej,”
2) w § 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„ 5. Spłata przyznanej pomocy jest rozłożona na 24 raty i podlega oprocentowaniu
w wysokości:
1) 2% w stosunku rocznym – pożyczki na remont mieszkania,
2) 3% w stosunku rocznym – pożyczki na modernizację i pożyczki na przystosowanie pomieszczeń mieszkalnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych,”
3) w § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„ 3. Maksymalny termin spłaty pożyczki nie może przekroczyć 30 m-cy wraz z okresem zawieszenia spłaty.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010 r.

 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Obsługi Urzędu, wytworzono: 2010/01/04, odpowiedzialny/a: Ewa Słodkowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2010/01/12 14:49:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2010/01/12 14:49:13 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2010/01/12 14:45:24 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2010/01/12 14:39:48 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2010/01/12 14:33:22 modyfikacja wartości
Bożena Handzel 2010/01/04 14:06:37 nowa pozycja