Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 418/09 zmieniające regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecin zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Data podpisania: 2009/08/21

Data wejścia w życie: 2009/09/08


ZARZĄDZENIE NR 418/09
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 21 sierpnia 2009 r.

zmieniające regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecin zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.


Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) oraz § 5 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w spawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych
(Dz.U. Nr 50, poz. 398), zarządzam co następuje:§ 1. W regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecin zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 276/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu miasta Szczecin zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zwanym dalej: „regulaminem”, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1 . Dodatek funkcyjny przysługuje:
1) sekretarzowi Miasta,
2) zastępcy skarbnika Miasta,
3) dyrektorom i ich zastępcom,
4) geodecie Miasta,
5) kierownikowi urzędu stanu cywilnego i jego zastępcom,
6) miejskiemu rzecznikowi konsumentów,
7) rzecznikowi prasowemu,
8) audytorom wewnętrznym,
9) pełnomocnikowi do spraw ochrony informacji niejawnych,
10) kierownikom referatów,
11) radcom prawnym,
12) komornikowi,
13) głównym specjalistom.”


2) w załączniku nr 1 do regulaminu w tabeli optymalnych wymagań kwalifikacyjnych pracowników oraz maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego (kategorii zaszeregowania) po lp. 32 dodaje się lp. 33 i 34 w brzmieniu:

„33. Starszy magazynier     VIII ,IX ,X ,         średnie,           3
34. Magazynier                     VII, VIII, IX,        średnie             -”

3) załącznik nr 3 do regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do zarządzenia.§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania pracownikom do wiadomości zmiany regulaminu.

2. Podanie do wiadomości następuje poprzez wywieszenie zmiany regulaminu na tablicy ogłoszeń w sekretariatach jednostek organizacyjnych Urzędu oraz poprzez zamieszczenie jego treści w uminecie (w katalogu zarządzeń Prezydenta Miasta oraz w katalogu regulaminów).


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2009/08/25, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Aneta Kieszkowska, dnia: 2009/08/25 09:36:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Kieszkowska 2009/08/25 09:36:30 modyfikacja wartości
Aneta Kieszkowska 2009/08/25 09:29:35 nowa pozycja