Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 182/09 W sprawie powołania i zakresu prac Komisji Stypendialnej

Data podpisania: 2009/06/04

Data wejścia w życie: 2009/06/04


ZARZĄDZENIE NR 182/09
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie powołania i zakresu prac Komisji Stypendialnej przyznającej stypendium w ramach Działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 - 2006, finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Na podstawie § 11 ust.1 Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2008/2009 stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/804/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminów udzielania dla uczniów i studentów finansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w roku szkolnym i akademickim 2005/2006. (zm. Uchwała Nr XLIII/843/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 września 2005 r., Uchwała Nr XLVII/891/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 grudnia 2005 r., Uchwała Nr LVI/1054/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 maja 2006 r., Uchwała Nr XXXIV/106/09 Rady Miasta Szczecin) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Stypendialną przyznającą stypendium w ramach Działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 - 2006, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w składzie:

Przewodniczący:

 • Elżbieta Masojć Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

Wiceprzewodniczący:

 

 • Lidia Rogaś Dyrektor Wydziału Oświaty

 

Członkowie:

 1. Alina Serdyńska Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty
 2. Marta Rup Kierownik Referatu Programów Operacyjnych EFS Wydziału Oświaty
 3. Marek Ciszewski Główny specjalista w Wydziale Oświaty
 4. Alicja Pabian Inspektor w Wydziale Oświaty
 5. Elżbieta Mucha Inspektor w Wydziale Oświaty
 6. Damian Marchewka Podinspektor w Wydziale Oświaty

§ 2.

Do zadań Komisji, o której mowa w § 1 należy:

 1. Rozpatrywanie wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów pod względem formalnym i merytorycznym w oparciu o Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2008/2009” oraz inne obowiązujące przepisy,
 2. Sporządzenie zbiorczej listy uczniów, którym przyznano stypendium zawierającej: imię nazwisko, pesel, adres zameldowania, kwotę przyznanego stypendium za okres od września 2008 r. do kwietnia 2009 r. oraz przekazanie jej do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin właściwemu w sprawach oświaty

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

PREZYDENT MIASTA
Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Oswiaty, wytworzono: 2009/06/04, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Beata Trzos, dnia: 2009/06/04 10:43:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Trzos 2009/06/04 10:43:04 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2009/06/04 10:39:15 nowa pozycja