Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 389/09 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie.

Data podpisania: 2009/08/07

Data wejścia w życie: 2009/08/07


 

ZARZĄDZENIE Nr 389/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 7 sierpnia 2009 r.
 
zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie.

 

 

            Na podstawie art. 36 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837) zarządzam, co następuje :
 
§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 84/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) Statutu Domu nadanego uchwałą Nr LIV/1017/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie (zm. uchwałą Nr IX/279/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 maja 2007 r. i uchwałą XXXVI/896/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2009 r.)”
2) w § 2 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„ 4. W Domu znajdują się 3 miejsca czasowego, całodobowego pobytu w szczególności dla osób przewlekle somatycznie chorych”.
3) Struktura organizacyjnaDomu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie stanowiąca załącznik do Regulaminu Organizacyjnego, o którym mowa w § 1   otrzymuje brzmienie, jak załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

udostępnił: WZiPS, wytworzono: 2009/09/04, odpowiedzialny/a: Małgorzata Olejnik, wprowadził/a: Maciej Jasiński, dnia: 2009/09/04 15:12:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Maciej Jasiński 2009/09/04 15:12:57 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2009/09/04 15:08:50 nowa pozycja