Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 4/09 w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli

Data podpisania: 2009/01/09

Data wejścia w życie: 2009/01/09                                                                                      ZARZĄDZENIE NR 4/09
                                                                                Prezydenta Miasta Szczecin
                                                                                    z dnia 9 stycznia 2009 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli

      Na podstawie §2 pkt 8 Zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez wewnętrzne jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Szczecinie stanowiących załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 399/03 Prezydenta Miasta Szczecina z 10 lipca 2003 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli oraz art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Z 2007 R. Nr 112, poz. 766) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111) oraz §2 Zarządzenia nr 197/07 Prezydenta Miasta Szczecin z 25.04.2007 r. w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli nad sposobem realizacji zadań publicznych, wykorzystania majątku i środków finansowych Gminy Szczecin przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane i § 14 umowy dzierżawy zawartej w Akcie Notarialnym, repertorium A nr 5815/2004, zarządzam co następuje:

     § 1.
1. Powołuję Zespół ds. Kontroli w następującym składzie:
Przewodniczący:
1) Mirosława Niewęgłowska - główny specjalista w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Członkowie:
2) Barbara Nowakowska - główny specjalista w Wydziale Sportu i Turystyki
3) Sylwia Pączka - główny specjalista w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych
4) Tomasz Wawrzyńczak - główny specjalista w Wydziale Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

2. Zadaniem Zespołu, o którym mowa w ust. 1 jest kontrola działalności Fundacji na Rzecz Promocji Sportu „PROMASTERS’ i Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Szczeciński Klub Tenisowy” w zakresie sposobu użytkowania nieruchomości położonej przy Al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie, działka nr 60/1 z obrębu 140 Szczecin Pogodno w związku z umową dzierżawy zawartą w dniu 19 lipca 2004 r. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Fundacją na Rzecz Promocji Sportu „PROMASTERS’, Repertorium A nr 5815/2004 r.

     § 2. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta odpowiedzialnemu za sprawy społeczne, kultury, ochrony konserwatorskiej zabytków, kultury fizycznej, sportu i turystyki.

     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Sportu i Turystyki, wytworzono: 2009/05/28, odpowiedzialny/a: Robert Szych, wprowadził/a: Barbara Nowakowska, dnia: 2009/06/04 11:09:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Barbara Nowakowska 2009/06/04 11:09:53 modyfikacja wartości
Barbara Nowakowska 2009/05/28 11:51:39 modyfikacja wartości
Barbara Nowakowska 2009/05/28 11:29:11 modyfikacja wartości
Barbara Nowakowska 2009/05/28 11:28:43 nowa pozycja